Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan wynikowy z przedmiotu Ekonomika Przedsiębiorstw

Data dodania: 2006-05-23 07:40:00
Plany wynikowe we współczesnej szkole stały się obowiązującymwymogiem. Odchodzą w przeszłość jako anachroniczne rozkłady materiałunauczania, które nastawione były na stuprocentową realizacjęzaplanowanego materiału, a nie na zdobycie umiejętności.

Punktemwyjścia dla stworzenia planu wynikowego jest bardzo dokładneokreślenie, jeszcze przed jego sporządzeniem, wymagań edukacyjnych.Wymagania muszą być tak skonstruowane, by ich spełnienie przez uczniówprowadziło do właściwego ich kształtowania- jako ludzi wykształconych irozumnych. Wymagania edukacyjne określają zakres koniecznych doopanowania przez ucznia treści kształcenia i obejmują pożądane przeznauczyciela zmiany w wiedzy, postawie ucznia i zdobywanychumiejętnościach. Wymagania edukacyjne, które musi zrealizować uczeń,określane są w realizowanym w danej klasie programie nauczania. Tojednak nauczyciel musi dokładnie przemyśleć, ustalić i ułożyć wewłaściwej kolejności wymagania wobec ucznia. Dzięki sprecyzowanymwymaganiom uczeń wie czego się od niego oczekuje. Opracowując planwynikowy z przedmiotu zawodowego, którego uczę, bardzo dokładniezapoznałam się z wymaganiami programowymi, szczegółowymi celamikształcenia oraz materiałem nauczania w zakresie tego przedmiotu i natej podstawie przygotowałam wykaz umiejętności, które uczeń powinienzdobyć po cyklu nauki, dzieląc je na wymagania podstawowe i rozszerzonew powiązaniu z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA2302/T-5.SP/MEN/1997.07.16PLAN WYNIKOWY Z PRZEDMIOTU EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTW DLA KLASY II TECHNIKUM EKONOMICZNE 4-LETNIELiczba
Wymagania
Wymagania
Uwagi o
DZIAŁ
Tematy jednostek metodycznych
godzin
podstwowe
rozszerzające
realizacji
PROGRAMU
programuPo zakończonym procesie kształcenia uczeń powinien:

I
1.Istota ekonomiki przedsiębiorstw.

wymienić podstawowe ogniwa cy-
scharakteryzować ogniwa cyklu go-

WIADOMOŚCI
2.Podstawowe ogniwa cyklu gospodarczego.
4 h
klu gospodarczego,znać potrzeby
spodarczego,potrzeby ludzi i rodza-

WSTĘPNE
3.Potrzeby ludzkie i ich zaspokajanie.

ludzkie i ich rodzaje oraz rodzaje
je dóbr służące ich zaspokajaniu,po-


4.Rachunek ekonomiczny w działalności gosp.

dóbr, znać pojęcie rachunku ekono-
sługiwać się rachunkiem ekonomicz-
micznego
nym,podając przykłady
1.Pojęcie działalności gospodarczej w ramach

znać pojęcia działalności gospodar-


II
gospodarki rynkowej.

czej,podmiotów gospodarczych oraz


TWORZENIE PRZED-
2.Pojęcie podmiotów gospodarujących i podmiotów
22 h
przedsiębiorstwa,potrafić wymienić


SIĘBIORSTW
gospodarki narodowej.Pojęcie i cechy przedsię-

jego cechy i dokonać klasyfikacjibiorstw.

przedsiębiorstw wg wybranych3.Klasyfikacja przesiębiorstw wg wybranych kry-

kryteriówteriów.

4.Przedsiębiorstwa państwowe-pojęcie,tworzenie

i organizacja.

5.Sposoby prywatyzacji przedsiębiorstw państwo

wych.

6.Przedsiębiorstwa samorządów terytorialnych.

7.Spółdzielnie jako podmiot gospodarki narodowej.

8.Spółki jako dominujący podmiot gospodarki narodo

wej.

9.Funkcjonowanie spółek w oparciu o ''Kodeks

spółek handlowych''.

10.Inne jednostki jako przedsiębiorcy.

11.Zakłady rzemieślnicze i przedsiębiorcy jedno-

osobowi.

12.Zrzeszanie się przedsiębiorstw w gospodarce

rynkowej.

13.Samorząd gospodrczy.

14.Powtórzenie i utrwalenie materiału-tworzenie

przedsiębiorstw.
III
1.Podział pracy w przedsiębiorstwie.
STRUKTURA
2.Systemy i rodzaje struktur organizacyjnych.
5 hORGANIZACYJNA
3.Funkcje struktury organizacyjnej i jej członów.

4.Schematy organizacyjne przedsiębiorstw.

5.Powtórzenie i utrwalenie materiału-struktury or-

ganizacyjne w przedsiębiorstwie.

1.Proces gospodarczy przedsiębiorstw i jego e-
IV
lementy.
PRZEMYSŁOWA
2.Klasyfikacja materiałów w ramach gospodarki
9 hDZIAŁALNOŚĆ
materiałowej .
GOSPODARCZA
3.Zadania i organizacja gospodarki materiałowej.

4.Normowanie zużycia materiałów.

5.Zapasy materiałów jako sposób zapewnienia

ciągłości produkcji.

6.Dostawy materiałowe dla przedsiębiorstwa.

7.Gospodarka materiałowa i jej fazy organizacyjne.

8.Powtórzenie i utrwalenie materiału-przemysłowa

działalność gospodarcza.1.Pojęcie produkcji wyrobów. Rodzaje produkcji

i jej typy.
V
2. Struktura procesu produkcyjnego.
ORGANIZACJA
3. Organizacja procesu produkcyjnego.
23 hI PRZEBIEG PRO-
4. Cykl produkcyjny i jego struktura.
CESU PRODUKCJI
5. Zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa-
WYROBÓW
zadania.

6. Techniczne normowanie pracy- zadania.

7. Techniczne i organizacyjne przygotowanie

produkcji.

8. Rytmiczność produkcji i sposoby jej oceny.

9. Jakość wyrobów i sposobów jej kontroli.

10. Procesy pomocnicze w przedsiębiorstwie

przemysłowym.

11. Wpływ działalności produkcyjnej na środo-

wisko naturalne.

12. Powtórzenie i utrwalenie materiału- organizacja

i przebieg procesu produkcji wyrobów.1. Rola zbytu i dystrybucji w przedsiębiorstwie
VI
przemysłowym.
ORGANIZACJA
2. Istota i metody analizy rynku zbytu.
9 hZBYTU WYROBÓW
3. Dystrybucja wyrobów.

4. Realizacja dostaw i jej etapy.

5. Zapasy wyrobów.

1. Zadania i klasyfikacja handlu oraz jego miejsce
VII
w cyklu gospodarczym.

znać pojęcie handlu,jego zadania


HANDEL WEWNĘ-
2. Handel detaliczny- psd.
21 h
i klasyfikację oraz jego miejsce w


TRZNY- DETA-
3. Pomieszczenia psd.

cyklu gospodarczym,znać pojęcia


LICZNY
4. Sala sprzedażowa i zaplecze- ich wyposażenie

związane z handlem detalicznym:5. Asortyment handlowy sprzedaży detalicznej.

pomieszczenia psd,asortyment han-6. Badanie popytu.

dlowy,popyt,zaopatrzenie w towa-7.Zaopatrzenie psd w towary.

ry i ich rozmieszczenie,formy sprze-8.Rozmieszczenie towarów w psd. Przygotowa-

daży,czynności rachunkowo-kaso-nie towarów do sprzedaży.

we,gospodarka zapasami i inwen-9.Formy sprzedaży detalicznej.

taryzacja10. Czynności rachunkowo-kasowe i dokumenta-

cja sprzedaży.

11. Gospodarka zapasami towarowymi w psd.

Inwentaryzacja- pojęcie i formy.

12. Pracownicy w psd.

13. Powtórzenie i utrwalenie materiału- handel

wewnętrzny- detaliczny.1. Pojęcie handlu hurtowego i jego zadania.

2. Przedsiębiorstwa handlu hurtowego.
VIII
3. Transakcje handlu hurtowego.
13 hHANDEL WEWNĘ-
4. Funkcjonowanie giełd towarowych i aukcji.
TRZNY- HURTOWY
5. Przetarg- pojęcie, rodzaje i etapy postępowania.

6. Targi i wystawy.

7. Magazyny handlowe- podział i wyposażenie.

8. Opakowania. Sieć handlowa i zasady racjonal-

nego rozmieszczenia jednostek handlowych.

9. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości- handel

wewnętrzny- hurtowy.1. Przedmiot handlu zagranicznego i jego znacze-
IX
nie.
ZAGRANICZNY
2. Organizacja handlu zagranicznego.
15 hOBRÓT TOWARO-
3. Polityka państwa w zakresie handlu zagranicz-
WY
nego.

4. Badanie rynków zagranicznych.

5. Organizacja transakcji w handlu zagranicznym.

6. Kontrakt- pojęcie, klasyfikacja i elementy.

7. Zwyczaje i formuły w handlu zagranicznym.

8. Dokumenty handlowe stosowane w handlu

zagranicznym.

9. Reklamacje i rozstrzyganie spraw spornych w

handlu zagranicznym.

10. Polityka celna i strefy wolnocłowe.

11. Powtórzenie i utrwalenie materiału- zagranicz-

ny obrót towarowy.

1. Charakterystyka działalności usługowej.
X
2. Klasyfikacja i podział usług.
8 hDZIAŁALNOŚĆ
3. Organizacja działalności usług rynkowych.
USŁUGOWA
4. Świadczenie usług rynkowych.

5. Charakterystyka wybranych rodzajów usług.

1. Pojęcie, klasyfikacja i organizacja transportu
XI
2. Organizacja różnych rodzajów transportu.
7 hTRANSPORT
3. Organizcja spedycji.
I SPEDYCJA
4. Gospodarka transportowa w przedsiębiorstwie.

5. Powtórzenie i utrwalenie materiału- działalność

usługowa, transport i spedycja.

1. Pojęcie, zadania i klasyfikacja produkcji budow-
XII
lano- montażowej.
DZIAŁALNOŚĆ
2. Organizacja produkcji budowlano-montażowej.
5 hBUDOWLANO-

MONTAŻOWO


1. Pojęcie i zakres polityki kadrowej.
XIII
2. Zasady doboru pracowników.
24 hZATRUDNIENIE
3. Stan i struktura zatrudnienia.
I PŁACE
4. Zatrudnianie pracowników.

5. Rozwiązywanie umów o pracę.

6. Podstawowe zagadnienia ergonomii.

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Ochrona

przeciwpożarowa.

8. Wydajność pracy.

9. Pojęcie i funkcje płacy. Czynniki kształtujące jej

wysokość.

10. System płac.

11. Finansowanie wynagrodzeń i potrzeb socjal-

nych pracowników.

12. Opodatkowanie wynagrodzeń.

13. Powtórzenie i utrwalenie materiału- zatrudnie-

nie i płace.
XIV

GODZINY DO DYS-
Aktualizacja tematów zgodnie ze zmianami w u-
5 hPOZYCJI NAUCZY-
stawach i innych przepisach prawnych
CIELA
Literatura przedmiotu:

1. Chudy S., Kabat F., Pietraszewski M.:Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. eMPI
w. eMPI², Poznań 2002


2. Dębski S.: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw3. Pietrszewski M.: Ekonomika przesiębiorstw.
stw.
4. Chudy S.: Ekonomika i organizacja firmy handlowej.

opracowała mgr Beata Stankowiak

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !


może zainteresuje Cię także: