Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan wynikowy z przedmiotu funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodark

Data dodania: 2006-05-23 07:50:00
Plany wynikowe we współczesnej szkole stały się obowiązującym wymogiem. Odchodzą w przeszłość jako anachroniczne rozkłady materiału nauczania, które nastawione były na stuprocentową realizację zaplanowanego materiału, a nie na zdobycie umiejętności.
Punktem wyjścia dla stworzenia planu wynikowego jest bardzo dokładne określenie, jeszcze przed jego sporządzeniem, wymagań edukacyjnych. Wymagania muszą być tak skonstruowane, by ich spełnienie przez uczniów prowadziło do właściwego ich kształtowania- jako ludzi wykształconych i rozumnych. Wymagania edukacyjne określają zakres koniecznych do opanowania przez ucznia treści kształcenia i obejmują pożądane przez nauczyciela zmiany w wiedzy, postawie ucznia i zdobywanych umiejętnościach. Wymagania edukacyjne, które musi zrealizować uczeń, określane są w realizowanym w danej klasie programie nauczania. To jednak nauczyciel musi dokładnie przemyśleć, ustalić i ułożyć we właściwej kolejności wymagania wobec ucznia. Dzięki sprecyzowanym wymaganiom uczeń wie czego się od niego oczekuje. Opracowując plan wynikowy z przedmiotu zawodowego, którego uczę, bardzo dokładnie zapoznałam się z wymaganiami programowymi, szczegółowymi celami kształcenia oraz materiałem nauczania w zakresie tego przedmiotu i na tej podstawie przygotowałam wykaz umiejętności,  które uczeń powinien zdobyć po cyklu nauki, dzieląc je na wymagania podstawowe i rozszerzone w powiązaniu z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
PROGRAM  NAUCZANIA  LP-EA/MENiS/2002.04.30

PLAN  WYNIKOWY  Z PRZEDMIOTU  FUNKCJONOWANIE  PRZEDSIĘBIORSTWA  W  WARUNKACH  GOSPODARKI  RYNKOWEJ  DLA  KL. I  LICEUM   PROFILOWANEGO PROFIL  EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY
  LiczbaWymaganiaWymagania Uwagi o
DZIAŁTematy jednostek metodycznychgodzinpodstwowerozszerzającerealizacji
PROGRAMU    programu
   Po zakończonym procesie kształcenia uczeń powinien: 
 1. Lekcja orgnizacyjna.Zapoznanie uczniów z ma- wymienić podstawowe ogniwa cy-scharakteryzować ogniwa cyklu  
   teriałem nauczania i kryteriami oceniania. klu gospodarczego,znać potrzebygospodarczego, potrzeby ludzkie  
 2. Potrzeby ludzkie i ich zaspokajanie. ludzkie i ich rodzaje oraz rodzaje wykazać różnice między rodzajami 
 3. Cykl gospodarczy i jego ogniwa. dóbr, znać pojęcie działalności gos-działalności gospodarczej, jaka mo- 
 4. Działalność gospodarcza-pojęcie i rodzaje w podarczej, podmiotów gospodar-że być prowadzona przez przed- 
PLANOWANIE DZIA-  świetle ustawy ''Prawo działalności gospodar- 34hczych, przedsiębiorstwa, potrafić siębiorców w świetle ustawy ''Pra- 
ŁALNOŚCI GOSPO-  czej''.  wymienić jego cechy i dokonać kla-wo działalności gospodarczej'', roz- 
DARCZEJ5. Podmiot gospodarczy-pojęcie i cechy.Przedsię- syfikacji przedsiębiorstw wg wyb-różnić i scharakteryzować formy 
   biorstwo w gospodarce-jego rola i znaczenie. ranych kryteriów, umieć rozróżniaćprawno-organizacyjne przedsiębio- 
 6. Charakterystyka działalności produkcyjnej, han- rodzaje działalności,znać podstawy rstw prowadzących działalność   
 dlowej i usługowej. prawne prowadzenia działalności gospodrczą,scharakteryzować pra- 
 7. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych. gospodarczej w Polsce, znać poję-wne,marketingowe i finansowe prze- 
 8. Przedsiębiorstwa państwowe i komunalne. cie globalizacji, potrafić wymienić słanki oraz uwarunkowania plano- 
 9. Spółdzielnie jako podmioty gospodarcze. prawne, marketingowe i finansowewania i prowadzenia dział. gospo- 
 10. Spółki i ich podział w oparciu o ''Kodeks spółek  przesłanki planowaniania i prowa-darczej,wyszukać przepisy prawne 
   handlowych''. dzenia działalności gospodarczej,dział.gosp. objętej koncesją,wyka- 
 11.Inne jednostki organizacyjne jako podmioty znać pojęcie koncesji, wiedzieć nazać znajomość procedury zgłasza- 
   gospodarcze. czym polega procedura rejestracjinia dział.gosp.do jej ewidencji i roz-  
 12.Jednoosobowe podmioty gospodarcze. dział.gosp.i jakie są podstawowepoczęcia funkcjonowania przeds., 
 13.Procesy globalizacji gospodarczej a funkcjono- obowiązki przedsiębiorcy związa-rozróżniać podstawowe źródła pra 
   wanie przedsiębiorstwa na rynku krajowym  ne z uruchomieniem i prowadze-wa warunkujące prowadzenie dzia 
   i światowym. niem dział.gosp.Znać podział pracyłalnlści gosp. 
 14.Prawne podstawy prowadzenia działalności w przedsiębiorstwie i rodzaje stru-  
   gospodarczej w Polsce.  ktur organizacyjnych oraz schema-  
 15.Marketingowe i prawne podstawy planowania ty organizacyjne przedsiębiorstw.  
   i prowadzenia działalności gospodarczej.    
 16.Finansowe przesłanki planowania i prowadze-    
   nia działalności gospodarczej.Baza ekonomiczna    
   i pozyskanie kapitałów.    
 17.Działalność gospodarcza objęta koncesją.    
 18.Procedura rejestrowania działalności gospo-    
   darczej.    
      
      
      
 19.Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy zwią-    
   zane z uruchomieniem i prowadzeniem działal-    
   ności gospodarczej.    
 20.Podział pracy w przedsiębiorstwie.    
 21.Rodzaje struktur organizacyjnych.    
 22.Schematy organizacyjne przedsiębiorstw.    
 23.Planowanie działalalności gospodarczej-powtó-    
   rzenie materiału.Sprawdzian pisemny.    
      
      
 1. Przedmiot statystyki i sprawozdawczości oraz wymienić podstawowe pojęcia sta-identyfikować źródła informacji sta- 
   ich rola w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji. tystyczne,wiedzieć jaki jest przed-tystycznej niezbędne dla celów op- 
 2. Podstawowe pojęcia statystyczne. miot statystyki i sprawozdawczościracowania materiału statystycznego 
 3. Metody badań statystycznych. umieć wymienić etapy badań statys-dokonać selekcji danych pod kątem 
 4. Etapy w badaniach statystycznych. tycznych i ogólnie je charakteryzo-ich przydatności analitycznej i decy- 
     WYBRANE 5. Przygotowanie badań statystycznych. 28hwać, znać metody badań statysty-zyjnej, umieć zorganizować badanie  
  ZAGADNIENIA6. Zbieranie materiału statystycznego. cznych i ogólnie je charakteryzowaćstatystyczne, opracować materiał 
   STATYSTYKI7. Opracowanie materiału statystycznego- grupo- znać wybrane zagadnienia analizy statystyczny dla potrzeb sprawoz- 
   wanie. statystycznej i potrafić je zastoso-dawczości, przeprowadzić analizę 
 8. Opracowanie materiału statystycznego-prezen- wać w zadaniachstatystyczną badanego zjawiska 
   tacja.    
 9. Wybrane zagadnienia analizy statystycznej-     
   wskaźniki struktury i natężenia.    
 10.Miary tendencji centralnej-średnia arytmetycz-    
   na, mediana, dominanta.    
 11.Anliza rozproszenia-odchylenie przeciętne    
   i standardowe, współczynnik zmienności.    
 12. Anliza dynamiki zjawisk-przyrost absolutny    
   i względny.    
      
      
 1. Wynik finansowy przedsiębiorstwa- pojęcie umieć wymienić czynniki wpływają-rozróżnić czynniki wpływające na  
   i czynniki kształtujące jego wielkość. ce na kształtowanie się wyniku fi-wynik finansowy przedsiębiorstwa, 
 2. Koszty, przychody ze sprzedaży i zysk- usta- nansowego, znać pojęcie wyniku,ustalić wynik finansowy prowadzo- 
   lanie  wyniku finansowego z prowadzonej dzia- znać sposób ustalenia...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !