Bank scenariuszy

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan wynikowy z geografi

Data dodania: 2006-06-05 06:00:00
Prezentowany plan wynikowy jest wykazem oczekiwanych wyników uczenia się ucznia z przedmiotu geografia w gimnazjum w klasie 1.  Zawiera opis i podporządkowany zakres materiału nauczania oraz oczekiwane osiągnięcia uczniów po przerobieniu danej partii materiału.
PLAN WYNIKOWY REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA GEOGRAFII KL. I GIMNAZJUM 

OPRACOWAŁA: p. HALINA GLEB nauczyciel Gimnazjum w Człuchowie  

DZIAŁ(nazwy działu odpowiadają treścią podstaw programowych)

TEMATYKA (liczba godzin przeznaczona do realizacji tematu)

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

K- konieczne

P – podstawowe

R – rozszerzające

D- dopełniające

W – wykraczające 

Integracja międzyprzedmiotowa.

Tematyka ścieżek edukacyjnych.

Szczegółowe treści geograficzne wykorzystywane w danym dziale.

ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHSWIATA

1.Lekcja organizacyjna. Przedmiotowy system oceniania(1)


2. Ziemia we Wszechświecie (1)


3. Budowa Układu Słonecznego- ćwiczenia (1)


4. Kształt i rozmiary Ziemi. Ewolucja wyobrażeń o kształcie Ziemi (1)


5. Globus i mapa. Rodzaje map i skali (1)


6. Przeliczanie skali i odległości na mapie- ćwiczenia (1)


7. Siatka geograficzna i kartograficzna- długość i szerokość geograficzna (1)


8. Ćwiczenia w określaniu współrzędnych geograficznych oraz odległości na mapie (1)


9. Ruch obrotowy Ziemi i jego następstwa (1)


10. Czas słoneczny, strefowy i urzędowy. Linia zmiany daty (1)


11. Ćwiczenia- obliczanie czasu słonecznego i strefowego (1)


12. Ruch obiegowy Ziemi i jego następstwa (1)


13. Zróżnicowanie oświetlenia Ziemi w ciągu roku. Wysokość Słońca w pierwszych dniach pór roku (1)


14. Strefy oświetlenia Ziemi i ich granice (1)


15. Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości o wszechświecie (1)


16. Sprawdzian pisemny- Ziemia we wszechświecie (1)

K- zna nazwy planet Układu Słonecznego, pojęcie wszechświata, planety, gwiazdy, satelity, wie, że Ziemia krąży wokół Słońca oraz wiruje wokół własnej osi, zna daty rozpoczęcia pór roku, wie kim był M. Kopernik, zna pojęcie siatka kartograficzna i geograficzna. 


P- uczeń umie posługiwać się współrzędnymi geogr., rozumie różnice między ruchem wirowym i obiegowym Ziemi, rozumie zależność między długością geogr, a czasem na kuli ziemskiej, rozumie zależność między ruchem obiegowym a wysokością Słońca, zna wklad odkryć M. Kopernika do nauki o wszechświecie, zna cechy map, zależność treści mapy od skali, przydatność map dla człowieka.


R- potrafi nazwać kształt Ziemi i określić jej główne wymiary, umie posługiwać się współrzędnymi geogr., w celu określenia położenia obiektów na mapie i globusie, orientuje się, gdzie na kuli ziemskiej panuje lato, jesień, zima, wiosna, umie obliczyć różnicę czasów miedzy miejscowościami położonymi w różnych strefach czasowych na podstawie długości geogr., umie podać następstwa ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi, potrafi posługiwać się mapą stref czasowych, czytać legendę mapy, obliczać odległość rzeczywistą przy pomocy skali mapy, zna założenia kalendarza, zna pojęcie równika, zwrotników i kół polarnych oraz ich szerokość geogr..

Rozumie teorię geocentryczną i heliocentryczną.

Zna strefy oświetlenia Ziemi i ich granice.


D – swobodnie posługuje się terminologią astronomiczną np. galaktyka, gwiazdozbiory, orbita, zenit, nadir, horyzont, południk niebieski,

Swobodnie ,,porusza się” po wszechświecie, doskonale rozumie zmianę poglądów na kształt Ziemi- geoida, potrafi obliczyć odległość w km przy założeniu 1 =111,2 km, potrafi określić współrzędne geogr, na  podstawie położenia Ziemi względem Słońca i Gwiazdy Polarnej.


W – samodzielnie interpretuje trudne zjawiska astronomiczne np. ,, czarna dziura”, zna rodzaje gwiazd i ich proces powstawania i ,, umierania”

Samodzielnie opisuje mechanizm ruchu planet Układu Słonecznego.

Fizyka(cechy planet)Rozwiązywanie zadań o treści matematycznej

(plan i skala )

Zadania o treści matematycznej 
Zadania o treści matematycznej
Miejsce Ziemi we Wszechświecie
Kształt i rozmiary ZiemiGlobus jako model Ziemi


Mapa i jej praktyczne wykorzystanie

Siatka geograficzna i kartograficzna


Określanie położenia geogr.


Ruch obrotowy ZiemiRachuba czasuRachuba czasuRuch obiegowy Ziemi


Kalendarz

Strefy oświetlenia Ziemi i ich granice


ZIEMIA JAKO ŚRODOWISKO ŻYCIA, JEJ HISTORIA I OBRAZ WSPÓŁCZESNYA)    LITOSFERA
-współczesny obraz Ziemi i procesy kształtujące jej powierzchnię,


B)     ATMOSFERA

   C) HYDROSFERA


  D) BIOSFERA I PEDOSFERA 

17. Przestrzeń geograficzna. Sfery Ziemi i ich współzależności

(1)

18. Skały i skamieniałości dokumentami dziejów Ziemi (1)


19. Dzieje geologiczne Ziemi. Ery i okresy geologiczne (1) 


20. Budowa wnętrza Ziemi. Minerały i skały (1)


21. Podział i rodzaje skał na Ziemi – ćwiczenia (1)


22.23. Ukształtowanie powierzchni lądów i dna oceanów, jako efekt długotrwałych procesów geologicznych (2)


24. Zewnętrzne i wewnętrzne procesy geologiczne kształtujące powierzchnię Ziemi (1)


25. Procesy geologiczne – ćwiczenia (1)


26. Powtórzenie wiadomości o litosferze – mapa hipsometryczna świata. (1)


27. Sprawdzian pisemny – litosfera. (1)


28. Skład i budowa atmosfery oraz składniki klimatu (1)


29. Cyrkulacja atmosfery – ciśnienie i wiatry oraz ich sezonowa zmienność (1)


30. Czynniki klimatotwórcze a zróżnicowanie klimatów na Ziemi

(1) 


31. Zasoby wodne Ziemi. Rodzaje wód powierzchniowych i podziemnych (1)


32. Główne cechy wód oceanicznych(1)


33. Uzupełnienie wiadomości – gospodarcze wykorzystanie wód rzek i jezior oraz wszechoceanu. (1)


34. Zróżnicowanie świata organicznego na Ziemi. Rola lasów w środowisku (1) 


35. Gleby świata i ich...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !