Bank scenariuszy

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan wynikowy z geografii klasa III

Data dodania: 2006-06-05 07:30:00
Prezentowany plan wynikowy jest wykazem oczekiwanych wyników uczenia się ucznia z przedmiotu geografia w gimnazjum w klasie 3.  Zawiera opis i podporządkowany zakres materiału nauczania oraz oczekiwane osiągnięcia uczniów po przerobieniu danej partii materiału.PLAN WYNIKOWY REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KL. III GIMNAZJUM
OPRACOWAŁA: p. HALINA GLEB nauczyciel Gimnazjum w Człuchowie
DZIAŁ(nazwy działu odpowiadają treścią podstaw programowych)
TTEMATYKA(liczba godzin przeznaczona do realizacji tematu)
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
K- konieczne
P- podstawowe
R- rozszerzające
D- dopełniające
W- wykraczające
Integracja międzyprzedmiotowa
Tematyka ścieżek edukacyjnych.
Szczegółowe treści geograficzne wyko-
rzystywane w danym dziale.
POTENCJAŁ NATURALNY POLSKI 

A) POŁOŻENIE POLSKI


B) ŚRODOWI-
SKO PRZYRODNICZE
POLSKI
C)REGIONY- KRAINY GEOGRAFICZNE POLSKI 
- NIŻ POLSKI- WYŻYNY

- KOTLINY I GÓRY   
1.Lekcja organizacyjna. Przedmiotowy system oceniania (1) 

2. Położenie Polski w Europie i jego konsekwencje (1) 

3. Powierzchnia, granice i podział administracyjny Polski (1) 

4.Budowa geologiczna Polski (1)

5.Wpływ zlodowacenia na ukształtowanie powierzchni Polski (1)

6.Ukształtownanie powierzchni Polski- pasowy układ rzeźby (1)


7.Przejściowy charakter klimatu Polski i jego wpływ na środowisko przyrodnicze (1)

8.Sieć wodna Polski. Zasoby wodne- obszar nadmiaru i deficytu wody (1)

9.Gleby w Polsce i ich przydatność rolnicza (1)

10.Roslinność Polski. Lasy i ich znaczenie w środowisku przyrodniczym, życiu człowieka i gospodarce. Obszary chronione (1)

11.Morze Bałtyckie- jego funkcje przyrodnicze i gospodarcze (1)

12.Utrwalenie wiadomo-
ści o środowisku przyrodniczym Polski (1)

13.Sprawdzian pisemny- środowisko naturalne Polski (1)  

14.Charakterystyka Pobrzeża Południowo-
bałtyckiego (1)

15.Lądolód- jego wpływ na krajobraz pojezierzy Polski (1)

16.Zróżnicowanie krajobrazu Nizin Środkowopolskich (1)

17.Wyżyny Śląska oraz krasowy krajobraz Wyży-
ny Krakowsko- Częstochowskiej i Niecki
Nidziańskiej (1)

18.Wyżyna Kielecko- Sandomierskiej oraz charakterystyka Gór Świętokrzyskich (1) 

19.Wyżyna Lubelska z Roztoczem (1) 

 
20.Kotliny Podkarpackie (1)

21.Polskie góry- Sudety i Karpaty (1)
22.Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości o krainach geograficznych Polski (1)

23.Sprawdzian pisemny- potencjał naturalny Polski (1)
K- uczeń potrafi wskazać Polskę na mapie świata i Europy, wymienia państwa graniczące z Polską, wymienia jednostki podziału administracyjnego Polski, podaje powierzchnię i liczbę ludności Polski, zna główne struktury geologiczne Polski (wymienia formy polodowcowe ),wymienia sześć pasów ukształtowania powierzchni Polski, zna podstawowe cechy klimatu Polski (np.rodzaje opadów, pory roku itd. ), zna nazwy głównych rzek i największych jezior Polski, zna podstawowe funkcje przyrodnicze M. Bałtyckiego, wymienia typowe gleby i zbiorowiska roślinne oraz formy ochrony przyrody w Polsce, zna główne krainy geograficzne i wie na jakiej krainie leży jego miejscowość.
P- uczeń zna konsekwencje wynikające z położenia Polski w Europie Środkowej ( geograficzne i polityczne ), wymienia województwa i miasta wojewódzkie, wskazuje na mapie granice pasów ukształtowania powierzchni Polski i nazywa krainy geograficzne w tych pasach,  wymienia ery geologiczne i główne struktury tektoniczne Polski, zna podstawowe formy polodowcowe naszego kraju, wymienia cechy klimatu przejściowego Polski oraz rozumie wpływ klimatu na okres wegetacji roślin i stan wód polskich rzek,
- wskazuje i nazywa ważniejsze rzeki, jeziora, kanały, dorzecza i jeziora sztuczne,
- zna obszary deficytu i nadmiaru wody w Polsce,
- rozumie wpływ M. Bałtyckiego na klimat i gospodarkę kraju ( np. na turystykę ),
- odczytuje nazwy państw leżących nad Bałtykiem, - rozpoznaje podstawowe profile glebowe,
- zna znaczenie lasów w przyrodzie, życiu i gospodarce człowieka,
- zna dominanty głównych krain geograficznych (wiodące, wyróżniające się w środowisku np.Karpaty- najwyższe góry Polski ),R- potrafi wskazać na mapie Europy naszych sąsiadów, ich granice i stolice,
- umie wymienić korzystne i niekorzystne strony położenia geograficznego Polski,
- określa współrzędne geograficzne przylądków Polski,
- zna rozciągłość Polski w stopniach i kilometrach,
- potrafi uzasadnić znaczenie podziału administra-
cyjnego ( zna szczegółowy podział ),
- wskazuje na mapie zasięg zlodowaceń, obszar młodoglacjalny i staroglacjalny,
- wyjaśnia wpływ zlodowaceń czwartorzędowych na zróżnicowanie rzeźby terenu,
- wymienia i rozróżnia podstawowe formy rzeźby terenu Polski ( np. moreny, wysoczyzny, doliny, kotliny, wąwozy itd. ),
- wymienia ery i okresy geologiczne oraz ważniejsze wydarzenia ( ruchy górotwórcze, czas powstania skał i bogactw mineralnych ),
- potrafi opisać czynniki klimatotwórcze Polski oraz analizować mapy i diagramy klimatyczne,
- wydziela na mapie dorzecza, rzeki główne i ich dopływy,
- zna przyczyny rozmieszczenia jezior, zna znaczenie kanałów i zbiorników retencyjnych,
- wyjaśnia przyczyny i podaje skutki powodzi w Polsce,
- potrafi omówić w oparciu o mapę rozmieszczenie głównych gleb w Polsce, kompleksów leśnych oraz wskazuje obszary chronione (np. parki narodowe ),
- wymienia czynniki, które przyczyniły się do zanieczyszczenia wód M. Bałtyckiego, wskazuje porty morskie i miejscowości turystyczne,
- potrafi podać podstawowe cechy krain geograficznych i ocenić ich przydatność dla rolnictwa, przemysłu, turystyki (np.Tatry-turystyka,
Żuławy Wiślane- rolnictwo itd. ), potrafi wskazać własny region i ocenić jego walory.

D- umie ocenić pozytywne i negatywne konsekwencje geograficznego i politycznego położenia Polski w Europie,
- uczeń korzystając z danych statystycznych podaje podstawowe informacje o jednostkach podziału administracyjnego, potrafi czytać mapę administracyjną, potrafi określić zakres odpowiedzialności władz województwa, powiatu i gminy,
- rozumie wpływ budowy geologicznej na ukształtowanie powierzchni kraju i własnego regionu ( np. Sudety- budowa zrębowa ),
- zna współczesne procesy kształtujące rzeźbę kraju ( erozja, kras, wietrzenie ),
- wyjaśnia wpływ lodowców i lądolodu czwartorzędowego na rzeźbę kraju i własnego regionu,
- zna nazwy i kierunki napływu mas powietrza na Polskę, wyjaśnia konsekwencje klimatyczne położenia Polski, przyczyny anomalii klimatycznych, potrafi czytać mapy synoptyczne,
- zna genezę największych i najgłębszych jezior w Polsce i ich rozmieszczenie oraz znaczenie jezior w przyrodzie i gospodarce.
- wykazuje współzależności między klimatem a siecią rzeczną, zna zlewiska Polski, 
- opisuje rodzaje lasów, główne gatunki drzew oraz  zbiorowiska roślinne własnego regionu,
- zna klasy bonitacyjne gleb i ich przydatność rolniczą,
- rozumie konieczność współpracy państw bałtyckich w celu ochrony środowiska przyrodniczego Bałtyku,
- rozumie kryteria podziału Polski na krainy  geograficzne oraz zna dominanty wiodące i wyróżniające poszczególne krainy (np. osobliwości Doliny Prądnika, piętra roślinne Tatr itd.) 
- potrafi ocenić przydatność omawianej krainy dla gospodarki kraju ( np. W. Śląska –możliwość rozwoju przemysłu ),

W- uczeń potrafi dostrzegać różne wartości tkwiące w środowisku przyrodniczym Polski,
- ocenić środowisko przyrodnicze wybranych obszarów Polski pod kątem zaspokojenia potrzeb człowieka,
- potrafi opracować pod względem merytorycznym i organizacyjnym wycieczkę do wybranego regionu geograficznego Polski.
Matematyka ( obli-
czanie rozciągłości w km i stopniach)
Biologia (parki narodowe ),Geograficzne i polityczne położenie.

Podział administracyjny Polski.


Budowa geologiczna Polski na tle Europy.Współczesne procesy rzeźbotwórcze.


Przejściowość klimatu Polski.Sieć wodna Polski.
Gleby ich przydatność rolnicza.


Roślinność Polski.
M.Bałtyckie, jego funkcje. Warunki rozwoju gospodarki morskiej.
Krainy geograficzne Polski. Charakterystyka środowiska przyrodniczego wybranych krain geograficznych.
 
POTENCJAŁ SPOŁECZNO- GOSPODARCZY POLSKI

A) POTENCJAŁ LUDNOŚCIOWYB) POTENCJAŁ GOSPODARCZY

- ROLNICTWO I
RYBOŁÓWSTWO


- PRZEMYSŁ

- USŁUGI

- POTENCJAŁ KULTUROWY

24.Ludność Polski i jej struktura demograficzna (1) 

25.Ćwiczenia- struktura ludności Polski oraz procesy urbanizacyjne (1)


26.Czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa. Pro-
dukcja rolna Polski (1)
27. Rybołówstwo i rybactwo  śródlądowe Polski (1)28.Rozmieszczenie przemysłu wydobywczego Polski (1)29.Główne gałęzie przemysłu przetwórczego (1) 


30.Ośrodki i okręgi przemysłowe w Polsce- sytuacja polskiego przemysłu (1)31.Transport i łączność- rola w polskiej gospodarce (1)

32.Znaczenie turystyki oraz handlu zagranicznego dla rozwoju gospodarki Polski (1) 

33. Sprawdzian pisemny- potencjał gospodarczy Polski (1)

34.Potencjał kulturowy Polski. Region, w którym mieszkam (1) 
 
K-  uczeń podaje liczbę ludności Polski,
- zna terminy: demografia, przyrost naturalny, rze-
czywisty, struktura wieku, płci, zatrudnienia, wskaźnik bezrobocia,
- nazywa większe aglomeracje, wymienia mniejszości narodowe i religie w Polsce.
- zna czynniki rozwoju polskiego rolnictwa, rybołówstwa, przemysłu, komunikacji i turystyki,
- wymienia rodzaje użytków rolnych, najważniejsze uprawy i zwierzęta hodowlane w Polsce,
- wymienia korzyści wynikające z dostępu do Morza Bałtyckiego, wymienia porty handlowe, rybackie i stocznie,
- wymienia funkcje, rodzaje przemysłu oraz działy przemysłu przetwórczego,
- podaje główne bogactwa mineralne występujące  na terenie kraju,
- dokonuje podziału transportu,
- zna pojęcie turystyki i wymienia główne regiony turystyczne Polski,
- zna pojęcie importu i eksportu,
- wymienia obiekty w Polsce wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury,
- zna pojęcie regionu i położenie własnego regionu,


P- rozumie, że liczba i rozmieszczenie ludności Polski zmienia się w wyniku przyrostu naturalnego i migracji,
- określa czynniki przyrodnicze, gospodarcze i społeczne wpływające na...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !