Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan wynikowy z plastyki dla klasy VI

Data dodania: 2005-09-16 09:00:00
Pragnę przedstawić plan wynikowy z plastyki dla klasy VI szkoly podstawowej wg podreczników WSiP na podstawie przewodnika dla nauczyciela oraz przedmiotowy system nauczania dla plastyki w klasie VI.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Przepiórowie
Rok szkolny 2004 / 2005
Nauczyciel: mgr Renata Warych
Rozkład materiału z plastyki - kl. VI

Program DKW – 4014 – 152/99
WSiP

Lp.

TEMAT

LEKCJI

WYMAGANIA PROGRAMOWE

METODY

I FORMY
PRACY
UCZNIA

MATERIAŁ

ZAWARTY W PODRĘCZNIKU

I ZESZYCIE ĆWICZEŃ

PODSTAWOWE
UCZEŃ:

PONADPODSTAWOWE

UCZEŃ:

1

2

3

4

5

6

1

Zaproszenie do sztuki.

Zapoznanie z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń, ogólnymi wymaganiami programowymi i kryteriami ocen na lekcjach plastyki.

Metoda: pogadanka z wyjaśnieniem wątpliwości.

Forma pracy: grupowa.

Podręcznik, s. 5-8

2

Wazonik z kwiatami. Kreska jako kontur.

 • określa swoimi słowami pojęcie kontur,
 • wykonuje rysunek z natury, posługując się kreską konturową,
 • znajduje i odczytuje fragment tekstu opisujący temat,
 • wykonuje samodzielnie rysunek,
 • zachowuje logikę kompozycji,
 • zachowuje zgodność wypowiedzi plastycznej z tematem.
 • próbuje odnaleźć podane przez nauczyciela środki wyrazu plastycznego na reprodukcjach w podręczniku, omawia własnymi słowami pojęcia: świat przedstawiony, nadawca, odbiorca,
 • samodzielnie wykonuje zadania z zeszytu ćwiczeń,
 • w twórczy sposób przedstawia swoją koncepcję,
 • w twórczy sposób wykonuje pracę plastyczną,
 • przedstawia ciekawą koncepcję kolorystyczną,
 • ocenia własną pracę wg wskazanych kryteriów.
 • Metody: praca z tekstem przewodnim, ćwiczenia z korektą nauczyciela. Forma pracy: indywidualna.

  Podręcznik, s. 9-14, zeszyt ćwiczeń (1).

  3

  Perspektywa linearna (ukośna). Kolaż.

  • za pomocą linijki znajduje punkt zbiegu na linii horyzontu i wykreśla ołówkiem siatkę linii, w którą wpisuje rysunek budowli,
  • wrysowuje w siatkę jeszcze jedną taką samą budowlę, obok budowli przykleja wyciętą z papieru sylwetkę drzewa dowolnej wielkości, a obok drzewa nakleja czterokrotnie mniejszą sylwetkę człowieka,
  • ustala sposób rozwiązywania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania,
  • określa w przybliżeniu, jak duże byłoby drzewo i człowiek w pobliżu budowli z dalszego planu, wycina i nakleja odpowiednie sylwetki,
  • zachowuje logikę kompozycji i zgodność wypowiedzi z tematem,
  • omawia swoją kompozycję, określa jej charakter, kolorystykę, uzasadnia odpowiedzi,
  • nadaje pracy tytuł i uzasadnia swój wybór,
  • znajduje w podręczniku i odczytuje tekst omawiający zagadnienie.
 • przykładając linijkę określa na reprodukcji obrazu Wyczółkowskiego linie skośne i linię horyzontu,
 • rozumie znaczenie symboli występujących w schemacie perspektywy,
 • kończy pracę kolorując całość,
 • przedstawia zjawiska bliskie życiu i swoim doświadczeniom,
 • w twórczy sposób przedstawia swoją koncepcję i temat,
 • przedstawia ciekawą koncepcję kolorystyczną,
 • wyraża własne opinie na temat perspektywy i próbuje je uzasadnić wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów,
 • analizuje i ocenia wynik pracy posługując się wskazanymi kryteriami ocen.
 • Metody: praca z tekstem przewodnim, ćwiczenia z korektą nauczyciela. Forma pracy: indywidualna.

  Podręcznik, s. 9-11, zeszyt ćwiczeń (2).

  4

  Sztuka wczesnego średniowiecza. Miniatura karolińska.

  • znajduje w podręczniku i odczytuje tekst omawiający zagadnienie,
  • określa pojęcie rotunda,
  • podaje przeznaczenie rotund (pierwsze kamienne świątynie chrześcijańskie na terenach polskich),
  • rysuje swoją wersję miniatury przedstawiającej św. Mateusza,
  • ustala sposób rozwiązywania zadania,
  • wykorzystuje kontur i zachowuje kolorystykę zgodną z reprodukcją,
  • zachowuje logikę kompozycji,
  • zachowuje zgodność wypowiedzi plastycznej z tematem,
  • analizuje otrzymane wyniki i ocenia ich sensowność,
  • omawia swoją kompozycję, określa jej charakter, kolorystykę, uzasadnia odpowiedzi,
  • na osi czasowej oznacza datę przyjęcia chrześcijaństwa w naszym kraju,
  • wskazuje inne źródła informacji o sztuce wczesnego średniowiecza.
 • na podstawie ilustracji opisuje kaplicę pałacową Karola Wielkiego w Akwizgranie,
 • na podstawie ilustracji omawia kaplicę grodową św. Mikołaja w Cieszynie,
 • sporządza notatkę i opisuje rotundę cieszyńską; na osi czasowej oznacza wiek powstania zabytku,
 • dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu,
 • w twórczy sposób przedstawia swoją koncepcję,
 • wyraża własne opinie na temat sztuki wczesnego średniowiecza i próbuje je uzasadnić wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów.
 • Metody: praca z tekstem przewodnim, ćwiczenia z korektą nauczyciela. Forma pracy: indywidualna.

  Podręcznik, s. 27-29

  5

  Architektura romańska.

  • podaje pochodzenie nazwy sztuka romańska,
  • podaje, skąd wywodzi się kościół romański,
  • znajduje w podręczniku i odczytuje tekst omawiający zagadnienie,
  • wymienia bryły, z których zbudowany jest kościół romański (prostopadłościan, graniastosłup, ostrosłup, stożek, walec),
  • z planu budowli odczytuje części kościoła romańskiego (nawa główna, nawy boczne, transept, prezbiterium, absyda), podaje plan budowli (krzyż),
  • rozumie symbole planu (mur, kolumny, okna),
  • na podstawie rysunku poglądowego podaje, jak skonstruowane jest sklepienie krzyżowe (dwie kolebki),
  • szkicuje w zeszycie sklepienie krzyżowe,
  • zachowuje logikę kompozycji i zgodność wypowiedzi z tematem,
  • sporządza notatkę: podaje przykłady zabytków architektury romańskiej, na osi czasowej oznacza wiek ich powstania,
  • pisze na temat i zgodnie z celem,
  • dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu.
  • wskazuje bryły na zdjęciu kolegiaty w Tumie pod Łęczną (duży prostopadłościan – nawa główna i prezbiterium, dwa mniejsze – nawy boczne, graniastosłup – dach itd.),
  • rozumie pojęcie zestaw brył,
  • wskazuje kolebkę z gurtami na zdjęciu wnętrza kościoła Saint-Benoit-sur-Loire,
  • wskazuje sklepienie krzyżowe w krypcie kościoła św. Jana w Moglinie,
  • omawia zasadę konstrukcji kościoła romańskiego,
  • w zeszycie ćwiczeń opisuje rysunek kolegiaty w Tumie, znajduje części kościoła na planie budowli i oznacza je,
  • w twórczy sposób przedstawia swoją koncepcję,
  • wyraża własne opinie na temat polskich dokonań w architekturze romańskiej i próbuje je uzasadnić wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów.

  Metody: praca z tekstem przewodnim, ćwiczenia z korektą nauczyciela. Forma pracy: indywidualna.

  Podręcznik, s.30-32, zeszyt ćwiczeń (13).

  6

  Projektowanie architektoniczne. Bryła, jej widok i rzut.

  • znajduje w podręczniku i odczytuje tekst omawiający zagadnienie,
  • razem z kolegą z ławki lepi z plasteliny niewielkie bryłki (prostopadłościany, graniastosłupy, ostrosłupy, stożki, walce),
  • łącząc je, konstruują zestaw brył przypominający masywną budowlę romańską,
  • wskazuje w zaprojektowanej budowli nazwę główną, nawy boczne, transept, prezbiterium, absydę,
  • samodzielnie wykonuje część pracy grupowej,
  • zachowuje logikę kompozycji i zgodność wypowiedzi z tematem,
  • omawia swoją kompozycję, określa jej charakter, uzasadnia odpowiedzi.
  • w zeszycie ćwiczeń rysuje swoją budowlę w perspektywie ukośnej,
  • wykreśla w przybliżeniu plan tej budowli (rzut),
  • rozumie pojęcie budowli zestaw brył,
  • twórczo wypełnia swoją rolę w grupie,
  • prezentuje pracę grupy,
  • w twórczy sposób przedstawia swoją koncepcję i temat,
  • wyraża własne opinie na temat konstrukcji budowli romańskich i próbuje je uzasadnić wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów,
  • ustala sposób rozwiązywania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania,
  • analizuje i ocenia wynik pracy posługując się wskazanymi kryteriami ocen.

  Metody: praca z tekstem przewodnim, z korektą nauczyciela, praca w grupach. Forma pracy: indywidualna i grupowa.

  Podręcznik, s.30-32, zeszyt ćwiczeń (10).

  7

  Rzeźba romańska.

  • znajduje w podręczniku i odczytuje tekst omawiający zagadnienie,
  • wyjaśnia terminy: portal, tympanon, archiwolta,
  • wskazuje miejsca, w których umieszczono rzeźby romańskie (tympanony portali, nisze, zagłębienia muru, kolumny),
  • podaje tematykę rzeźby romańskiej (sceny z Pisma Świętego, diabły, anioły, zwierzęta, rośliny),
  • określa termin “prawo ram”, znajduje w podręczniku przykłady stosowania go w rzeźbie romańskiej,
  • rysuje w zeszycie schemat Drzwi Gnieźnieńskich i szkicuje na nim jedną kwaterę,
  • zachowuje logikę kompozycji i zgodność wypowiedzi z tematem,
  • sporządza notatkę: podaje przykłady zabytków rzeźby romańskiej; na osi czasowej oznacza wiek ich powstania,
  • opisuje, czyje życie i śmierć przedstawiają Drzwi Gnieźnieńskie,
  • dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu.
  • omawia kolumnę romańską z Kołbacza, kolumny z kościoła św. Trójcy w Strzelnie,
  • podaje, jaką funkcję pełniła rzeźba romańska (“Biblia ubogich”, dekoracja),
  • rozumie pojęcia: świat przedstawiony, nadawca, odbiorca,
  • opisuje, jak artyści romańscy przedstawiali postać człowieka,
  • omawia, w jaki sposób rzeźba była związana z architekturą,
  • omawia Drzwi Gnieźnieńskie jako arcydzieło sztuki ludwisarskiej; wyjaśnia terminy: kwatera, bordiura,
  • rozwiązuje zadania z zeszytu ćwiczeń,
  • w twórczy sposób przedstawia koncepcję plastyczną,
  • wyraża własne opinie na temat roli Drzwi Gnieźnieńskich w kulturze polskiej i próbuje je uzasadnić wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów.

  Metody: praca z tekstem przewodnim, ćwiczenia z korektą nauczyciela. Forma pracy: indywidualna.

  Podręcznik, s.32-38, zeszyt ćwiczeń (14).

  8

  Bardzo stare miasteczko. Kompozycja podporządkowana “prawu ram”, płaskorzeźba.

  • opracowuje projekt płaskorzeźby wkomponowanej w półkole,
  • znajduje w podręczniku i odczytuje tekst omawiający zagadnienie,
  • wykonuje płaskorzeźbę wg własnego projektu, stosując w kompozycji “prawo ram”,
  • zachowuje logikę kompozycji i zgodność wypowiedzi z tematem,
  • samodzielnie dobiera materiały i technikę,
  • ustala sposób rozwiązywania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania,
  • omawia swoją kompozycję, określa jej charakter, uzasadnia odpowiedzi.
  • uzasadnia, czemu należało podporządkować kompozycję,
  • wyraża własne opinie na temat podporządkowania kompozycji ramom i próbuje je uzasadnić wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów,
  • w twórczy sposób przedstawia swoją koncepcję i temat,
  • rozumie pojęcie świat przedstawiony,
  • przedstawia zjawiska bliskie życiu i swoim doświadczeniom,
  • analizuje i ocenia wynik pracy posługując się wskazanymi kryteriami ocen.

  Metody; praca z tekstem przewodnim, ćwiczenia z korektą nauczyciela. Forma pracy; indywidualna.

  Podręcznik, s. 34-38,

  Zeszyt ćwiczeń (11).

  9

  Malarstwo romańskie.

  Projekt miniatury.

  • znajduje w podręczniku i odczytuje tekst omawiający zagadnienie,
  • podaje, gdzie spotykamy malarstwo romańskie (wewnętrzne ściany kościołów, księgi),
  • podaje tematykę malarstwa romańskiego,
  • po obejrzeniu strony Ewangeliarza Pułtuskiego rysuje projekt miniatury o tematyce religijnej,
  • zachowuje logikę kompozycji i zgodność wypowiedzi z tematem, ustala sposób rozwiązywania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania,
  • omawia swoją kompozycję, określa jej charakter, kolorystykę, uzasadnia odpowiedzi,
  • sporządza notatkę: podaje przykłady zabytków malarstwa romańskiego, na osi czasowej oznacza wiek ich powstania,
  • pisze na temat, dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu.
  • określa terminy: mandorla, iluminacja, rękopis,
  • wymienia dwa rodzaje podobrazia malarstwa romańskiego (tynk, pergamin),
  • wymienia cechy malarstwa romańskiego (płaskość, przewaga linii nad plamą, deformacja postaci ludzkiej),
  • rozumie pojęcia: świat przedstawiony, nadawca, odbiorca,
  • podaje, dlaczego księgi tej epoki były i są bardzo cenne,
  • rozwiązuje zadania z zeszytu ćwiczeń,
  • rozwiązuje krzyżówkę o sztuce romańskiej,
  • w twórczy sposób przedstawia swoją koncepcję i temat,
  • przedstawia ciekawą koncepcję kolorystyczną,
  • analizuje otrzymane wyniki i ocenia ich sensowność,
  • wyraża własne opinie na temat roli miniatury w kulturze romańskiej i próbuje je uzasadnić wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów.

  Metody: praca z tekstem przewodnim, ćwiczenia z korektą nauczyciela. Forma pracy: indywidualna.

  Podręcznik, s.38-40, zeszyt ćwiczeń (13), (14).

  10

  Sakralna architektura gotycka.

  Rysunek maswerków.

  • na osi czasowej oznacza czas trwania romanizmu i gotyku w Europie,
  • wymienia kraj, w którym powstała pierwsza budowla gotycka,
  • znajduje w podręczniku i odczytuje tekst omawiający zagadnienie,
  • na podstawie planu katedry w Chartres wyjaśnia nazwę sklepienia gotyckiego (krzyżowo – żebrowe),
  • wyjaśnia nazwy: maswerk, rozeta,
  • po obejrzeniu rysunków poglądowych z podręcznika rysuje swoje projekty maswerków gotyckich,
  • zachowuje logikę kompozycji i zgodność wypowiedzi z tematem,
  • samodzielnie dobiera materiały i technikę,
  • sporządza notatkę: podaje przykłady zabytków architektury gotyckiej, na osi czasowej oznacza wiek ich powstania,
  • pisze na temat i zgodnie z celem,
  • dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu.
  • wyjaśnia, na czym polegały nowości w architekturze gotyku (system filarowo – żebrowy, łuk ostry, sklepienie krzyżowo – żebrowe),
  • podaje, jakie znaczenie miało wprowadzenie nowych zasad budownictwa (konstrukcja bryły opartej na szkielecie wewnętrznym),
  • opisuje system zabezpieczeń przed runięciem bardzo wysokich kościołów gotyckich (łuki oporowe i skarpy), wskazuje te elementy na fotografii katedry w Reims,
  • rozwiązuje zadania z zeszytu ćwiczeń,
  • na podstawie planu katedry w Reims wymienia części budowli gotyckiej,
  • w twórczy sposób przedstawia swoją koncepcję,
  • wyraża własne opinie na temat nowych rozwiązań architektonicznych i próbuje je uzasadnić wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów.

  Metody: praca z tekstem przewodnim, ćwiczenia z korektą nauczyciela. Forma pracy: indywidualna.

  Podręcznik, s.41-48, zeszyt ćwiczeń (15).

  11

  Niezwykły kwiat. Kompozycja podporządkowana “prawu ram”, witraż.

  • podaje, z jakich materiałów wykonywano witraże w okresie gotyku,
  • znajduje w podręczniku i odczytuje tekst omawiający zagadnienie,
  • wykonuje projekt okrągłego witraża przedstawiający niezwykły kwiat: wypełnia kształtem rośliny całą zaprojektowaną powierzchnię, opracowuje kolorystykę witraża oraz system połączeń poszczególnych elementów,
  • wykonuje model witraża z czarnego kartonu i bibułek wg swojego projektu,
  • zachowuje logikę kompozycji i zgodność wypowiedzi z tematem,
  • ustala sposób rozwiązywania zadania,
  • omawia swoją kompozycję, określa jej charakter, kolorystykę, uzasadnia odpowiedzi.
  • wyjaśnia, jaką funkcję pełniły witraże w kościele gotyckim,
  • uzasadnia, czemu należało podporządkować kompozycję,
  • analizuje i ocenia wynik pracy posługując się wskazanymi kryteriami ocen,
  • w twórczy sposób przedstawia swoją koncepcję i temat,
  • przedstawia ciekawą koncepcję kolorystyczną
  • wyraża własne opinie na temat witraży i próbuje je uzasadnić wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów.

  Metody: praca z tekstem przewodnim, ćwiczenia z korektą nauczyciela. Forma pracy: indywidualna.

  Podręcznik, s. 45-46,

  zeszyt ćwiczeń (12).

  12

  Detale i ozdoby gotyckie.

  Projekt planszy poglądowej.

  • wskazuje w architekturze gotyckiej ozdobne detale (wimpergi, pinakle, głowice służek, lekkość żeber, smukłość okien z witrażami, wieże),
  • znajduje w podręczniku i odczytuje tekst omawiający zagadnienie,
  • na podstawie rysunków z zeszytu ćwiczeń w grupie czteroosobowej wykonuje detale architektoniczne w formie reliefu z plasteliny (każdy z członków grupy modeluje jeden element),
  • samodzielnie wykonuje część pracy grupowej,
  • omawia swoją kompozycję, uzasadnia odpowiedzi.
  • określa cechy świątyni gotyckiej (strzelistość, dynamika, pęd ku górze),
  • na podstawie tekstu Herberta wyjaśnia, dlaczego gotyckie katedry są dziełem rąk,
  • na osi czasowej oznacza czas trwania budowy gotyckich katedr: w Chartres – 60 lat, Amines – 60 lat, Notce Dame – 80 lat, Remis – 90, Bourges – 100,
  • twórczo wypełnia swoją rolę w grupie,
  • prezentuje pracę grupy,
  • wyraża własne opinie na temat dekoracyjności gotyku i próbuje je uzasadnić wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów.

  Metody: praca z tekstem przewodnim, ćwiczenia z korektą nauczyciela, praca w grupach. Forma pracy: indywidualna i grupowa.

  Podręcznik, s.46, zeszyt ćwiczeń (16).

  13
  14

  Świecka architektura gotycka. Orle gniazdo, model przestrzenny.

  Sztuka gotycka, rzeźba. Figurka Pięknej Madonny.

   

  • podaje przyczyny, dla których w architekturze gotyckiej pojawiły się inne niż kościół budowle murowane (znaczenie władzy świeckiej, rozwój wytwórczości dóbr, handel, administracja, powstanie większych miast),
  • znajduje podręczniku i odczytuje tekst omawiający zagadnienie,
  • z dowolnych materiałów wykonuje w grupie zamek – orle gniazdo, otoczony murami obronnymi,
  • samodzielnie wykonuje część pracy grupowej,
  • zachowuje logikę kompozycji i zgodność wypowiedzi z tematem, ustala sposób rozwiązywania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania,
  • omawia swoją kompozycję, określa jej charakter, uzasadnia odpowiedzi,
  • analizuje i ocenia wynik pracy posługując się wskazanymi kryteriami ocen.
  • wymienia przedstawienia sakralne rzeźby gotyckiej (Piękna Madonna, pieta, ukrzyżowanie, kompozycje ołtarzowe),
  • wymienia materiały rzeźbiarskie w gotyku (kamień, drewno),
  • wskazuje kontrapost gotycki w rzeźbie na przykładzie Pięknej Madonny z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu,
  • znajduje w podręczniku i odczytuje tekst omawiający zagadnienie,
  • z plasteliny lepi figurkę, próbując pokazać kontrapost,
  • zachowuje logikę kompozycji i zgodność wypowiedzi z tematem,
  • omawia swoją kompozycję, uzasadnia odpowiedzi,
  • sporządza notatkę: podaje przykłady rzeźb gotyckich, na osi czasowej oznacza wiek ich powstania,
  • pisze na temat i zgodnie z celem,
  • dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu.

   

  • wymienia i podaje funkcje świeckiej architektury gotyckiej (ratusze, hale targowe, pomieszczenia dla cechów, domy mieszkalne, zamki górskie – orle gniazda i nizinne, fortyfikacje, mury z blankami),
  • na podstawie ilustracji z podręcznika omawia wygląd gotyckich obwarowań miasta średniowiecznego,
  • omawia bryłę zamku biskupiego w Lidzbarku Warmińskim,
  • podaje źródła informacji o budowlach obronnych w średniowieczu (filmy, książki); wyraża własne opinie na temat i próbuje je uzasadnić wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów,
  • twórczo wypełnia swoją rolę w grupie,
  • prezentuje pracę grupy w twórczy sposób.
  • wskazuje cechy rzeźby gotyckiej (zwrot do natury, realizm, ekspresyjność, stopniowe uwalnianie rzeźby od architektury) i porównuje ją do romańskiej,
  • omawia rzeźby przedstawiające fundatorów katedry w Naumburgu,
  • rozumie pojęcia: świat przedstawiony, nadawca, odbiorca, przenośnia,
  • w twórczy sposób przedstawia swoją koncepcję i temat,
  • wyraża własne opinie na temat rzeźby gotyckiej i próbuje je uzasadnić wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów.

  Metody: praca z tekstem przewodnim, ćwiczenia z korektą nauczyciela, praca w grupach. Forma pracy: indywidualna i grupowa.

  Metody: praca z tekstem przewodnim, ćwiczenia z korektą nauczyciela. Forma pracy: indywidualna.

  Podręcznik, s.41, 48 – 51.

  Podręcznik, s. 51 – 57.

  15

  Ołtarz Wita Stwosza.

  • wymienia typy ołtarzy gotyckich (tryptyk, poliptyk),
  • opisuje ołtarz Wita Stwosza,
  • znajduje w podręczniku i odczytuje tekst omawiający zagadnienie,
  • szkicuje schemat ołtarza z kościoła Mariackiego w Krakowie i wybraną część kompozycji, zachowuje kolorystykę oryginału,
  • zachowuje logikę kompozycji i zgodność wypowiedzi z tematem,
  • dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu.
  • omawia twórczość Wita Stwosza,
  • sporządza notatkę: podaje rzeźby Wita Stwosza znajdujące się w Krakowie, na osi czasowej oznacza daty ich powstania, opisuje wybraną rzeźbę,
  • rozumie pojęcia: świat przedstawiony, nadawca, odbiorca, przenośnia,
  • w twórczy sposób przedstawia swoją koncepcję i temat,
  • przedstawia ciekawą koncepcję kolorystyczną,
  • wyraża własne opinie na temat ołtarza i próbuje je uzasadnić wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów.

  Metody: praca z tekstem przewodnim, ćwiczenia z korektą nauczyciela. Forma pracy: indywidualna.

  Podręcznik s. 51 – 57.

  16

  Malarstwo i rzeźba gotyku. Życie ludzi w średniowieczu, rysunek na podstawie przedstawień ikonicznych epoki.

  • wyjaśnia termin malarstwo tablicowe,
  • wymienia właściwy mu rodzaj farb (tempera) i podobrazia (deska),
  • znajduje w podręczniku i odczytuje tekst omawiający zagadnienie,
  • w zeszycie ćwiczeń podaje dzieła malarstwa i rzeźby, z których wybrano fragmenty do rozpoznania; rozwiązuje krzyżówkę “sztuka gotycka”,
  • rysuje ilustrację na temat życia ludzi w średniowieczu (stroje i fragmenty architektury powinny być zaczerpnięte z epoki),
  • zachowuje logikę kompozycji i zgodność wypowiedzi z tematem, ustala sposób rozwiązywania zadania,
  • samodzielnie dobiera materiały i technikę,
  • omawia swoją kompozycję, określa jej charakter, kolorystykę, uzasadnia odpowiedzi,
  • nadaje pracy tytuł i uzasadnia swój wybór.
  • wskazuje na przykładach cechy malarstwa gotyckiego odróżniające go od romańskiego,
  • w twórczy sposób przedstawia swoją koncepcję i temat,
  • rozumie pojęcie świat przedstawiony,
  • przedstawia swoją koncepcję kolorystyczną,
  • analizuje i ocenia wynik pracy posługując się wskazanymi kryteriami ocen,
  • wyraża własne opinie na temat zmian, które nastąpiły w obyczajowości, i próbuje je uzasadnić wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów,
  • sporządza notatkę: podaje przykłady gotyckiego malarstwa tablicowego, na osi czasowej oznacza wiek ich powstania,
  • dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu,
  • rozwiązuje zadania z zeszytu ćwiczeń “gotyk XII – XV w.” oraz krzyżówkę “sztuka gotycka”,
  • rozumie znaczenia podstawowych symboli występujących w rysunkach.

   

  Metody: praca z tekstem przewodnim, ćwiczenia z korektą nauczyciela. Forma pracy: indywidualna.

  Podręcznik, s. 51 – 60,

  Zeszyt ćwiczeń (16).

  17

  Przy oknie. Plany w obrazie, kolaż.

  • przygotowuje wycięte z czasopism tematyczne elementy kolażu, wykonuje kolaż z uwzględnieniem bliskiego i dalekiego planu w obrazie,
  • zachowuje logikę kompozycji i zgodność wypowiedzi z tematem, ustala sposób rozwiązywania zadania,
  • samodzielnie dobiera materiały,
  • omawia swoją kompozycję, określa charakter, kolorystykę, uzasadnia odpowiedzi,
  • nadaje pracy tytuł i uzasadnia swój wybór,
  • wyraża własne opinie na temat pejzażu i próbuje je uzasadnić wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów.
  • w twórczy sposób przedstawia swoją koncepcję i temat,
  • przedstawia ciekawą koncepcję kolorystyczną,
  • analizuje i ocenia wynik pracy posługując się wskazanymi kryteriami ocen,
  • znajduje w podręczniku obrazy z wieloplanowym pejzażem,
  • rozumie świat przedstawiony,
  • przedstawia zjawiska bliskie życiu i swoim doświadczeniom.

  Metody: praca z tekstem przewodnim, ćwiczenia z korektą nauczyciela. Forma pracy: indywidualna.

  Podręcznik, s. 13 – 14, zeszyt ćwiczeń (7).

  18

  Architektura renesansu włoskiego. Szkic wilii z elementami architektury renesansu i antyku.

  • na osi czasowej oznacza czas trwania renesansu,
  • wymienia nowe rodzaje budowli (pałace miejskie, szpitale, kościoły bazylikowe i centralne kaplice rodowe).
  • na podstawie planu Bazyliki św. Piotra w Rzymie Bramantego odczytuje, jak miała pierwotnie wyglądać budowla; rozumie symbole planu,
  • szkicuje projekt wilii z elementami architektury renesansu i antyku,
  • zachowuje logikę kompozycji i zgodność wypowiedzi z tematem, ustala sposób rozwiązywania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania,
  • samodzielnie dobiera materiały i technikę,
  • omawia swoją kompozycję, określa jej charakter, uzasadnia odpowiedzi,
  • nadaje pracy tytuł i uzasadnia swój wybór,
  • sporządza notatkę: podaje przykłady zabytków architektury renesansu, nazwiska architektów, na osi czasowej oznacza wiek powstania budowli,
  • dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu.
  • wyjaśnia pojęcie humanizm,
  • omawia nawrót do form antycznych w architekturze renesansu (równowaga i harmonia wszystkich elementów),
  • porównuje Panteon i Villa Rotunda; wskazuje w budowli renesansowej elementy zaczerpnięte z antyku,
  • wyraża własne opinie na temat ciągłości niektórych dokonań architektonicznych i próbuje je uzasadnić wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów,
  • wymienia architektów Bazyliki św. Piotra w Rzymie z epoki renesansu,
  • omawia kopułę Bazyliki św. Piotra w Rzymie i podaje nazwisko architekta,
  • omawia, gdzie były stosowane kasetony,
  • przedstawia zjawiska bliskie życiu i swoim doświadczeniom,
  • w twórczy sposób przedstawia swoją koncepcję i temat,
  • przedstawia ciekawą koncepcję kolorystyczną,
  • analizuje i ocenia wynik pracy posługując się wskazanymi kryteriami ocen.

  Metody: praca z tekstem przewodnim, ćwiczenia z korektą nauczyciela. Forma pracy: indywidualna.

  Podręcznik, s. 64 – 69.

  19

  Renesans w Polsce.

  • wskazuje okres panowania Jagiellonów (Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta) jako początek polskiego renesansu,
  • wyjaśnia i omawia pojęcie attyka na przykładzie kamienic z Kazimierza...

  Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


  Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


  Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

  Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !