Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasach IV - VI

Data dodania: 2006-09-05 07:21:10
Udostępniony przeze mnie materiał zawierający kryteria oceniania z matematyki w szkole podstawowej może być szczególnie przydatny nauczycielom z młodym stażem. Natomiast pozostali mogą dokonać porównań.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ.
 
Zespół Szkół w Zwierniku.
mgr Bożena  Longosz-Wolańska.
 
KLASA: IV
 
DZIAŁ: LICZBY NATURALNE
 
UCZEŃ NA:
 
STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY:
 
- Czyta i zapisuje za pomocą cyfr arabskich liczby w zakresie miliona, np. czterocyfrowe, pięciocyfrowe, sześciocyfrowe,
- Czyta liczby w zapisie rzymskim w zakresie dwunastu,
- Zaznacza na osi liczbowej punkty o współrzędnych naturalnych,
- Odczytuje współrzędne punktów na osi liczbowej,
- Porównuje liczby o różnej oraz równej liczbie cyfr.
-Pamięciowo dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100,
- Stosuje algorytmy dodawania i odejmowania liczb naturalnych sposobem pisemnym,
- Potrafi wyznaczyć liczbę, np. o 12 większą (mniejszą) od danej.
 
STOPIEŃ DOSTATECZNY:
 
- Czyta, zapisuje w systemie dziesiątkowym oraz słowami, a także porównuje liczby w zakresie miliarda,
- Czyta, zapisuje w systemie rzymskim oraz słowami liczby w zakresie dwóch tysięcy,
-Odczytuje i zaznacza na osi liczbowej punkty o współrzędnych naturalnych przy różnym odcinku jednostkowym,
- Dodaje i odejmuje liczby naturalne w zakresie milionów,
- Umie sprawdzić poprawność wykonanego działania,
- Oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych, arytmetycznych arytmetycznych, których występuje dodawanie i odejmowanie z nawiasami i bez nawiasów pamięciowo w zakresie 100 i pisemnie w zakresie milionów,
- Zaokrągla liczby do dowolnego rzędu,
- Poprawnie porównuje sumy i różnicie,
- Oblicza niewiadomy składnik, gdy dana jest wartość sumy dwuskładnikowej i drugi składnik,
- Oblicza odjemną, gdy dana jest wartość różnicy i odjemnika,
- Rozwiązuje proste zadania z treścią.
 
STOPIEŃ DOBRY:
 
- Dodaje i odejmuje liczby w zakresie miliardów,
- Stosuje prawa i własności dodawania,
- Sprawnie wykonuje obliczenia wymagające rachunku pisemnego,
- Umie przedstawić treść zadania za pomocą wyrażenia, np. sumę liczb 2708 i 1295 zmniejsz o 36,
- Samodzielnie analizuje i rozwiązuje poprawnie typowe zadania.
 
 
 
 
STOPIEŃ BARDZO DOBRY:
 
- Ma opanowany pełny zakres wiedzy i umiejętności dotyczący sposobów zapisu liczb, ich dodawania i odejmowania,
- Sprawnie posługuje się terminologią i symboliką matematyczną w zakresie liczb naturalnych, ich porównywania, dodawania i odejmowania,
- Sprawnie rozwiązuje zadania typowe,
- Samodzielnie analizuje, wnioskuje i rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności oraz zadania nietypowe, np. przedstawione w postaci nierówności: 56<20+x<59, x=?.
 
STOPIEŃ CELUJĄCY:
 
- Samodzielnie rozwiązuje zadania dodatkowe, wykraczające poza realizowany program (np. zadanie polegające na znalezieniu trzech kolejnych składników naturalnych, gdy dana jest ich suma),
- Stosuje prawidłowy i przejrzysty sposób zapisu rozwiązania oraz oryginalne metody (prostsze) rozwiązania zadania o znacznym stopniu trudności,
- Samodzielnie rozwija swoje zainteresowania.
 
DZIAŁ: DZIAŁANIA W ZBIORZE LICZB NATURALNYCH
 
UCZEŃ NA:
 
STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY:
 
- Pamięciowo wykonuje cztery działania w zakresie 100,
- Zna algorytmy rachunku pisemnego w zakresie czterech działań na liczbach naturalnych (mnożenie i dzielenie przez liczbę dwucyfrową – dopuszczalne pomyłki),
- Oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych z uwzględnieniem kolejności działań,
- Rozumie proste zależności typu: liczba „o 4 większa od 5” i liczba „4 razy większa od 5”, liczba „o 3 mniejsza od12” i liczba „3 razy mniejsza od 12”.
 
STOPIEŃ DOSTATECZNY:
 
- Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, arytmetycznych, których występują cztery działania: w pamięci (w zakresie 100) i pisemnie (w zakresie milionów),
- Zna rolę liczb 0 i 1 w działaniach,
- Poprawnie stosuje algorytmy pisemnego sposobu działań (mnożenie przez liczbę trzycyfrową z zerami na końcu i w środku czynników, dzielenie przez liczbę dwucyfrową),
- Rozwiązuje typowe zadania dotyczące porównywania różnicowego różnicowego ilorazowego, np. napisz liczbę o 15 większą (mniejszą) lub 15 razy większą (mniejszą) od danej liczby,
- Potrafi wykonać i sprawdzić dzielenie z resztą.
 
STOPIEŃ DOBRY:
 
- Sprawnie wykonuje cztery działania w rachunku pamięciowym oraz pisemnym – na liczbach wielocyfrowych przestrzegając kolejności działań, wykorzystując prawa i własności działań,
- Rozwiązuje zadania tekstowe uwzględniające porównywanie różnicowe i ilorazowe,
- Umie zapisać zadania za pomocą:
a) wyrażenia, np. sumę liczb 357 i 209 pomnóż przez różnicę liczb 823 i 798,
b) grafu, np. jaką liczbę należy podzielić przez 12, aby otrzymać 36; i prawidłowo je rozwiązać.
 
STOPIEŃ BARDZO DOBRY:
 
- Ma opanowany pełny zakres wiedzy i umiejętności dotyczący czterech działań na liczbach naturalnych,
- Sprawnie posługuje się terminologią i symboliką matematyczną w zakresie czterech działań na liczbach naturalnych,
- Sprawne rozwiązuje zadania typowe,
Samodzielnie rozwiązuje zadania nietypowe, np. uwzględniające średnią arytmetyczną; polegające na wyznaczeniu dzielnej w dzieleniu z resztą itp.
 
STOPIEŃ CELUJĄCY
 
- Samodzielnie rozwiązuje zdania dodatkowe, wykraczające poza realizowany program, np.:
a) suma trzech kolejnych liczb nieparzystych jest równa 27. Wyznacz największą z nich.
b) za dwa zeszyty i trzy długopisy zapłacono 37zł. Za pięć takich samych zeszytów i trzy długopisy należałoby zapłacić 61zł. Jaka jest cena jednego zeszytu, a jaka jednego długopisu?
- Stosuje prawidłowy i przejrzysty sposób zapisu rozwiązania zadania o dużym stopniu złożoności,
- Ustawicznie rozwija samodzielnie zainteresowania matematyczne.
 
DZIAŁ: CECHY PODZIELNOŚCI LICZB
 
UCZEŃ NA:
 
STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY:
 
- Rozpoznaje liczby podzielne przez: 2,5,10,100,
- Stosuje cechy podzielności przez: 2,5,10,25,100 przy pomocy nauczyciela,
- Rozróżnia pojęcia „dzielnik” i „wielokrotność”,
- Wskazuje wielokrotności liczb: 2,3,5,10,
- Umie rozpoznać liczby parzyste i nieparzyste,
- Wymienia dzielniki liczb mniejszych od 20,
- Wskazuje jednocyfrowe liczby pierwsze.
 
STOPIEŃ DOSTATECZNY:
 
- Zna i potrafi zastosować cechy podzielności przez:2,3,4,5,9,10,25,100,
- Rozumie pojęcie dzielnika i umie wskazać wszystkie dzielniki liczb np. 18, 24. 28 itp.,
- Rozumie pojęcie wielokrotności liczby i wskazuje wielokrotności np. liczby 3,
- Potrafi wskazać wspólny dzielnik liczb, np. 6i10, 8i12, 20i30,
- Podaje przykłady liczb pierwszych i liczb złożonych,
-Poprawnie rozkłada liczbę złożoną na czynniki pierwsze i zapisuje rozkład w postaci iloczynu liczb pierwszych.
 
STOPIEŃ DOBRY:
 
- Zna cechy podzielności liczb i stosuje je do tworzenia liczb podzielnych przez np. 2i3,
- Sprawnie rozkłada liczbę naturalną na czynniki pierwsze
- Rozróżnia liczby pierwsze i liczby złożone,
- Potrafi znaleźć NWD dwóch liczb, np. 8i12, 9i18,16i24 oraz NWWN dwóch liczb np. 3i5, 4i10, 12i15,
- Samodzielnie rozwiązuje zadania typowe w zakresie podzielności liczb naturalnych.
 
STOPIEŃ BARDZO DOBRY:
 
- Ma opanowany pełny zakres wiedzy i umiejętności dotyczący cech podzielności, dzielników i wielokrotności liczb naturalnych oraz rozkładu liczby na czynniki pierwsze,
- Sprawnie posługuje się terminologią i symboliką matematyczną w omawianym zakresie,
- Sprawnie rozwiązuje zadania typowe,
- Samodzielnie rozwiązuje zadania nietypowe, np.:
a) Liczba a jest sumą trzech kolejnych liczb pierwszych, pierwszych których największą jest 11. Znajdź liczbę a i podaj jej dwucyfrowe wielokrotności.
b) Pewna liczba a ma następujący rozkład na czynniki pierwsze:  Wymień wszystkie dzielniki liczby a.
c) W miejsce * wpisz taką cyfrę, aby otrzymana liczba 28692* była podzielna przez 3i4. Podaj dwucyfrowy dzielnik otrzymanej liczby.
 
STOPIEŃ CELUJĄCY:
 
- Samodzielnie rozwiązuje zadania dodatkowe wykraczające poza realizowany program, np.:
a) Jaką cyfrę należy wstawić w miejsce *, aby liczba 3*1164 była podzielna przez 6? Odpowiedź uzasadnij.
b) Pewna liczba ma cztery dzielniki, których suma jest równa 156. Jednym z tych dzielników jest 25. Znajdź tę liczbę.
- Stosuje prawidłowy i przejrzysty sposób rozwiązania zadania o dużej złożoności.
- Osiąga sukcesy w konkursach matematycznych organizowanych w szkole.
 
DZIAŁ: FIGURY GEOMETRYCZNE
 
UCZEŃ NA:
 
STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY:
 
- Rozpoznaje na rysunku prostokąt (kwadrat), okrąg, koło,
- Wśród modeli brył rozpoznaje prostopadłościan, kulę,
- Na rysunku rozpoznaje łamaną, odcinki równoległe i prostopadłe, kąty proste, ostre i rozwarte,
- Kreśli na papierze w kratkę odcinki równoległe i prostopadłe, prostokąty,
- Kreśli okrąg o danym promieniu przy użyciu cyrkla,
- Umie wskazać środek okręgu, promień, średnicę,
 
STOPIEŃ DOSTATECZNY:
 
- Rozpoznaje prostą, półprostą i odcinek,
- Wśród modeli brył rozpoznaje sześcian, rozróżnia kulę i sferę. Potrafi podać opis prostokąta (wierzchołki, boki, kąty, przekątne) i prostopadłościanu (wierzchołki, ściany, podstawy, krawędzie, przekątne),
- Zna określenia: promień, średnica, cięciwa okręgu (koła),
- Kreśli na gładkim papierze, korzystając z odpowiednich przyrządów (linijka, ekierka, cyrkiel):
a) łamaną otwartą i zamkniętą,
b) odcinki prostopadłe i równoległe,
c) prostokąt (kwadra),
d) kąt ostry, prosty i rozwarty,
e) okrąg (koło) o danym promieniu lub średnicy.
 
STOPIEŃ DOBRY:
 
- Posługuje się terminologią i symboliką przewidzianą realizowanym programem w zakresie figur geometrycznych i przestrzennych,
- Zna określenie: łuku, półokręgu, półkola,
- Rozumie pojęcie figury nieograniczonej (kąta),
- Zna kąt zerowy, półpełny, pełny,
- Zna własności prostokąta (kwadratu),
- Na rysunku prostopadłościanu rozpoznaje krawędzie i ściany równoległe oraz prostopadłe, przekątne ścian i przekątne prostopadłościanu,
- Sprawnie posługuje się przyrządami i z łatwością kreśli poznane figury płaskie,
- Rozwiązuje typowe zadania.
 
STOPIEŃ BARDZO DOBRY:
 
- Ma opanowany pełny zakres wiedzy i umiejętności dotyczący znajomości figur geometrycznych objętych realizowanym programem,
- Sprawnie posługuje się terminologią i symboliką matematyczną w omawianym zakresie,
- Sprawnie rozwiązuje zadania typowe,
- Samodzielnie rozwiązuje zadania nietypowe, np.:
a) W okręgu o danym środku i danej średnicy wykreśl kwadrat, którego wierzchołki są punktami okręgu.
b) Zdanego punktu A okręgu o środku O wykreśl dwie cięciwy różnej długości – AB i AC tworzące kąt rozwarty. Wykreśl średnicę BD. Jaki kąt tworzą:
- odcinki BC i CD?
- odcinki OB. I OD?
 
STOPIEŃ CELUJĄCY:
 
- Samodzielnie rozwiązuje zadania dodatkowe wykraczające poza realizowany program, np.:
a) Z danego punktu wykreśl dwa odcinki różnej długości tworzące kąt ostry. Narysuj taki prostokąt, w którym końce wykreślonych odcinków będą jego wierzchołkami.
b) Narysuj kąt ostry BOC. Narysuj kąt AMK, którego jedno ramię będzie prostopadłe, a drugie równoległe do ramion kąta BOC. Jakim kątem jest AMK?
- Przedstawia przejrzyste i wyczerpujące rozwiązania zadania dodatkowego.
 
 
 
DZIAŁ: MIERZENIE, POWIĘKSZANIE I ZMNIEJSZANIE FIGUR GEOMETRYCZNYCH
 
UCZEŃ NA:
 
STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY:
 
- Zna jednostki długości – milimetr, centymetr, metr i umie się nimi posługiwać,
- Kreśli odcinek o danej długości,
- Kreśli prostokąt o podanych wymiarach (na papierze w kratkę),
- Potrafi zmierzyć długość odcinka,
- Kreśli łamaną o podanej długości,
- Umie zmierzyć kąt ostry za pomocą kątomierza,
- Oblicza obwód prostokąta (kwadratu),
- Kreśli siatkę sześcianu na papierze w kratę,
- Kreśli odcinek w skali.
 
STOPIEŃ DOSTATECZNY:
 
- Zna jednostki długości i potrafi je zamieniać,
- Kreśli odcinki prostopadłe i równoległe o podanych długościach,
- Kreśli prostokąty o danych długościach boków na papierze gładkim,
- Sprawnie posługuje się kątomierzem mierząc kąty i kreśląc kąty o podanych miarach,
- Oblicza obwód prostokąta o długościach boków wyrażonych w różnych jednostkach,
- Oblicza długość boku kwadratu, gdy dany jest jego obwód,
- Kreśli siatkę prostopadłościanu,
- Kreśli prostokąt (kwadrat) w skali.
 
STOPIEŃ DOBRY:
 
- Sprawnie posługuje się jednostkami długości w zakresie kilometra,
- Kreśli kwadrat mając długość jego przekątnej,
- Sprawnie oblicza obwód prostokąta,
- Oblicza długość boku prostokąta, gdy dany jest jego obwód i długość drugiego boku,
- Umie zaprojektować siatkę i skleić model prostopadłościanu (również w skali).
- Potrafi zmierzyć kąt większy od kąta półpełnego i narysować kąt o mierze np.  
- Kreśli w skali okrąg i koło,
- Rozwiązuje poprawnie typowe zadania uwzględniające, np. przeliczenia jednostek długości, obwód prostokąta, odcinki w kole, skalę.
 
STOPIEŃ BARDZO DOBRY:
 
- Ma opanowany pełny zakres wiedzy i umiejętności dotyczący mierzenia odcinków i kątów oraz figur w skali,
- Sprawnie posługuje się terminologią i symboliką matematyczną w omawianym zakresie,
- Sprawnie rozwiązuje zadania typowe,
- Samodzielnie rozwiązuje zadania nietypowe, np.:
a) Prostokątną działkę o wymiarach 30m x 40m podzielono na dwa prostokąty. Pierwszą część o wymiarach 10m x 30m przeznaczono na budowę drobi. Pozostałą część ogrodzono. O ile metrów siatki mniej zużyto na ogrodzenie działki? Wykonaj rysunek do zadania w skali 1:1000.
b) Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu o wymiarach 2cm x 3cm x 4cm. Jaką liczbą będzie ta suma dla prostopadłościanu w skali 5:1.
 
STOPIEŃ CELUJĄCY:
 
- Samodzielnie rozwiązuje zadania dodatkowe wykraczające poza realizowany program, np.:
a) Długość prostokąta jest trzy razy większa od jego szerokości. Obwód prostokąta wynosi 240dm. Oblicz długości boków tego prostokąta. Jaki jest obwód tego prostokąta w skali 1:100?
b) Trzy kąty tworzą w sumie kąt pełny. Pierwszy kąt jest dwa razy mniejszy od drugiego, drugi – trzy razy mniejszy od trzeciego. Oblicz miary trzech kątów. Wykonaj rysunek.
- Przedstawia przejrzyste i wyczerpujące rozwiązanie zadania dodatkowego.
 
DZIAŁ: UŁAMKI DZIESIĘTNE
 
UCZEŃ NA:
 
STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY:
 
- Rozumie pojęcie ułamka dziesiętnego w dziesiątkowym systemie pozycyjnym,
- Zapisuje i odczytuje ułamek dziesiętny w zakresie części dziesiętnych i setnych,
- Zapisuje proste wyrażenia dwumianowane w postaci ułamków dziesiętnych,
- Przedstawia na osi liczbowej proste ułamki dziesiętne, np. 0,2; 0,7,
- Porównuje ułamki dziesiętne z jednym miejscem po przecinku,
- Poprawnie stosuje algorytmy dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych z taką samą ilością cyfr po przecinku.
 
STOPIEŃ DOSTATECZNY:
 
- Poprawnie odczytuje i zapisuje ułamki dziesiętne,
- Umie zapisać wyrażenia dwumianowane za pomocą ułamków dziesiętnych,
- Umie przedstawić na osi liczbowej ułamek dziesiętny typu: 1,3; 2,8,
- Skraca i rozszerza ułamki dziesiętne do podanego rzędu,
- Sprawnie porównuje ułamki dziesiętne,
- Sprawnie dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne,
 - Mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez potęgi liczby 10,
- Rozumie porównywanie różnicowe i ilorazowe w zakresie ułamków dziesiętnych.
 
STOPIEŃ DOBRY:
 
- Przedstawia ułamki dziesiętne na osi liczbowej,
- Sprawnie porządkuje, dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne,
- Sprawnie mnoży i dzieli ułamki dziesiętne oraz liczby naturalne przez potęgi liczby 10 np.  7,2 :100, 8 : 10, 45 :1000,
- Sprawnie rozwiązuje typowe zadania z treścią formułując pytania i odpowiedzi.
 
 
 
STOPIEŃ BARDZO DOBRY:
 
- Ma opanowany pełny zakres wiedzy i umiejętności dotyczący ułamków dziesiętnych, ich porównywania, dodawania, odejmowania, a także mnożenia i dzielenia przez potęgi liczby 10,
- Sprawnie posługuje się terminologią i symboliką matematyczną w omawianym zakresie,
- Sprawnie rozwiązuje zadania typowe,
- Samodzielnie rozwiązuje zadania nietypowe, np.:
a) Na uczycie jednej sukienki zużywa się 1,45m materiału, a na uszycie spodni 0,9m takiego materiału. Ile metrów tego materiału należy sprowadzić do zakładu, aby uszyć 100 par spodni i 10 sukienek?
 
STOPIEŃ CELUJĄCY:
 
- Samodzielnie rozwiązuje zadania dodatkowe wykraczające poza realizowany program, np.:
a) Kierowca przejechał 300km samochodem i zużył 24 litry paliwa. Ile złotych będzie kosztować paliwo za przejazd 1000 km tym samochodem, jeżeli cena 1 litra benzyny jest równa 4,2zł?
b) Z miast A i B odległych od siebie o 900 km wyjechali jednocześnie naprzeciw siebie dwaj motocykliści. Jeden z nich jechał z prędkością 42,5km/h. Po upływie 10 godzin motocykliści spotkali się. Z jaką prędkością jechał drugi motocyklista?
- Przedstawia przejrzyste i wyczerpujące rozwiązanie zadania dodatkowego.
 
DZIAŁ: UŁAMKI ZWYKŁE
 
UCZEŃ NA:
 
STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY:
 
- Rozumie pojęcie ułamka jako części (np. określa, jaka część figury jest zamalowana, zamalowuje podaną część figury),
- Potrafi podać proste przykłady ułamków równych i w takim zakresie dokonuje operacji rozszerzania i skracania,
- Potrafi zaznaczyć na osi liczbowej punkty o współrzędnych mniejszych od 1 o mianowniku jednocyfrowym,
- Umie porównywać ułamki o równych mianownikach,
- Rozumie pojęcie liczby mieszanej na konkretnych przykładach,
- Umie dodać i odjąć ułamki o równych mianownikach nie większych niż 10,
- Umie odjąć ułamek od 1.
 
STOPIEŃ DOSTATECZNY:
 
- Umie skracać i rozszerzać ułamki zwykłe,
- Potrafi sprowadzać ułamki do wspólnego mianownika,
- Zaznacza punkty o współrzędnych ułamkowych na osi liczbowej,
- Umie porównać ułamki (liczby mieszane),
- Rozumie pojęcie ułamka jako ilorazu,
- Potrafi zapisać ułamek dziesiętny w postaci zwykłej i zamienić ułamek zwykły na dziesiętny,
- Umie wykonać dodawanie i odejmowanie ułamków o równych mianownikach (mianownikach tym liczb mieszanych) i odejmowanie od liczby naturalnych.
 
STOPIEŃ DOBRY
 
- Sprawnie przedstawia ułamki (liczby mieszane) na osi liczbowej,
- Sprawnie porównuje i porządkuje ułamki zwykłe (liczby mieszane),
- Rozumie pojecie ułamka jako stosunku liczbowego,
- Swobodnie dodaje i odejmuje ułamki zwykłe (liczby mieszane) przedstawiając wynik w najprostszej postaci,
- Potrafi w oparciu o dodawanie wykonać mnożenie jednocyfrowej liczby naturalnej przez ułamek (liczbę mieszaną),
- Rozwiązuje typowe zadania z treścią formułując pytania i odpowiedzi.
 
STOPIEŃ BARDZO DOBRY
 
- Ma opanowany pełny zakres wiedzy i umiejętności dotyczący znajomości ułamków zwykłych, ich skracania, rozszerzania, sprowadzania do wspólnego mianownika, porównywania, dodawania i odejmowania,
- Sprawnie posługuje się regułami, terminologią i symboliką matematyczną,
- Sprawnie rozwiązuje zadania typowe,
- Samodzielnie rozwiązuje zadania nietypowe, np.:
a) Podaj trzy liczby x spełniające warunek: 2b) Kuba kupił listewki długości 1 5/15m, 2 12/25m, 2 13/16m, 1 13/25m. Czy ich łączna długość jest większa czy mniejsza od 8m? O ile?
 
STOPIEŃ CELUJĄCY:
 
- Samodzielnie rozwiązuje zadania dodatkowe wykraczające poza realizowany program, np.:
a) Paweł, Bogdan, i Piotrek złowili 120kg ryb. Karpie stanowiły ½, okonie 1/8, a szczupaki 1/10 wagi wszystkich złowionych ryb. Reszta złowionych ryb to leszcze. Ile kilogramów leszczy złowili chłopcy?
b) Rolnik ma 4 działki, które razem mają 12 4/6ha. Druga jest o 1 2/6ha większa od pierwszej, trzecia o 1/6 większa od drugiej, a czwarta o 1 3/6ha mniejsza od drugiej. Ile hektarów ma czwarta działka?
- Przedstawia przejrzyste i wyczerpujące rozwiązania zadania dodatkowego,
- Rozwija zainteresowania matematyczne.
 
DZIAŁ: POLE I OBJĘTOŚĆ
 
UCZEŃ NA:
 
STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY:
 
- Rozumie pojecie pola,
- Zna jednostki pola:  i objętości: ,
- Potrafi obliczyć pole prostokąta podzielonego na kwadraty jednostkowe,
- Potrafi obliczyć pole powierzchni sześcianu o krawędzi 1cm na podstawie jego siatki, a sześcianu o krawędzi 2cm korzystając również z pomocy nauczyciela,
- Potrafi obliczyć objętość prostopadłościanu o długościach krawędzi wyrażonych liczbami 1,2,3 w oparciu o model klockowy, ewentualnie rysunek (widoczne ściany jednostkowe).
 
STOPIEŃ DOSTATECZNY:
 
- Zna jednostki pola i jednostki objętości,
- Potrafi obliczyć pole prostokąta, mając dane długości jego boków (wyrażone w różnych jednostkach),
- Umie obliczyć pole powierzchni prostopadłościanu na podstawie jego siatki,
- Umie obliczyć...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !