Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV

Data dodania: 2006-10-23 10:13:08
Plan wynikowy z języka polskiego powstał w oparciu o program Słowa jak klucze IIPlan kierunkowy klasa IV

Wstępne osiągnięcia uczniów
 • Czyta krótkie teksty ze zrozumieniem na poziomie semantycznym.
 • Układa wielozdaniowe wypowiedzi w oparciu o doświadczenia, teksty literackie, sztuki teatralne itp.
 • Właściwie komunikuje się z rówieśnikami i dorosłymi.
 • Pisze krótkie teksty, poprawne zarówno pod względem językowym, ortograficznym, jak i interpunkcyjnym.
Cele nauczania
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się mówioną i pisaną odmianą języka.
 • Motywowania do czytania i krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury.
 • Rozbudzanie dociekliwości intelektualnej, samodzielności, niezależności w myśleniu i działaniu w celu twórczego reagowania na rzeczywistość.
 • Wyposażenie uczniów w niezbędne wiadomości o budowie i funkcjonowaniu języka jako narzędzia porozumiewania się i tworzywa literatury.
 • Kształtowanie postawy aktywnego odbiorcy, dostrzegającego wartości artystyczne, humanistyczne, patriotyczne, społeczne, zawarte w utworach literackich, przedstawieniach teatralnych i audycjach telewizyjnych.
 • Wrabianie nawyku samokształcenia.
 • Wdrażanie uczniów do rozpoznawania trwałych i uniwersalnych wartości i wzorów postępowania.
 • Wyrabianie szacunku dla języka ojczystego i tradycji narodowych, tworzenie więzi uczuciowych z tradycją.
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i twórczego działania w zespole.
 • Przygotowanie do nauki w gimnazjum.
Materiał nauczania
 1. Utwory epickie
 2. Utwory liryczne
 3. Inne teksty kultury (teatr i film) oraz teksty ikoniczne
 4. Formy wypowiedzi:
  • opowiadanie
  • dialog
  • dyskusja
  • opis przedmiotu, krajobrazu, postaci
  • plan
  • list
  • instrukcje
  • oś czasu.
 5. Nauka o języku
  • składnia
  • fleksja
  • fonetyka
  • ortografia i interpunkcja
Wymagania programowe, czyli zamierzone osiągnięcia ucznia
 • Czyta poprawnie, rozumie i rozpoznaje różne teksty kultury.
 • Uczestniczy w odbiorze dzieła filmowego i teatralnego.
 • Precyzyjnie formułuje pytania, udziela wyczerpujących odpowiedzi i informacji z odpowiednią intonacją.
 • Uważnie słucha i właściwie reaguje na wypowiedzi innych osób.
 • Wyraża własne zdanie na wybrane tematy.
 • Wypowiada się pisemnie i ustnie na różne tematy, posługując się poznanymi formami wypowiedzi.
 • Wygłasza z pamięci wiersze i fragmenty prozy wskazanej przez nauczyciela.
 • Wskazuje i nazywa poznane środki artystyczne w wypowiedzi poetyckiej.
 • Rozpoznaje elementy świata przedstawionego w opowiadaniu i baśni.
 • Rozpoznaje części mowy ( rzeczownik, czasownik, przymiotnik i liczebnik) , różnorodne konstrukcje składniowe, a poznaną wiedzę stosuje w sytuacjach typowych.
 • Stosuje podstawową wiedzę z zakresu fonetyki w poprawnym zapisie wyrazów i ich przenoszeniu.
 • Zna zasady pisowni wyrazów i potrafi je zastosować.
 • Pracuje w grupie z zachowaniem zasad współpracy.
Plan wynikowy – teksty epickie

Wstępne osiągnięcia ucznia

Poziom A - zna podstawowe pojęcia z zakresu teorii literatury dotyczące utworu epickiego.

Poziom B - czyta krótkie epickie teksty literackie ze zrozumieniem na poziomie semantycznym.

Poziom C - układa samodzielne wypowiedzi w oparciu o epickie teksty literackie.

Cele ogólne nauczania
 • Kształcenie sprawności czytania, słuchania i mówienia w związku z różnymi sytuacjami komunikacyjnymi.
 • Wyrabianie nawyku krytycznego odbioru epickich tekstów literackich.
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.
 • Kształtowanie właściwych postaw: empatii, asertywności, samooceny.
Cele operacyjne – zamierzone osiągnięcia ucznia

Poziom A
 • czyta głośno doskonaląc technikę czytania
 • czyta cicho i rozumie ogólny sens utworu
 • wskazuje postacie, zdarzenia, dialogi cechy baśni
 • dzieli tekst na części
 • stara się odpowiedzieć na zadane pytania dotyczące tekstu
 • stara się przedstawić zdarzenia we właściwej kolejności
 • wypowiada się o postaciach
 • odczytuje z osi czasu wskazane daty i nazwy zdarzeń.
Poziom B
 • płynnie czyta tekst ze zrozumieniem
 • wyszukuje informacji w tekście i elementy świata przedstawionego w utworze
 • opisuje postać, nazywa cechy
 • opowiada treść przeczytanego utworu
 • wyodrębnia części w utworze
 • ilustruje tekst
 • zadaje pytania dotyczące tekstu
 • umie posługiwać się osią czasu.
Poziom C
 • rozumie czytany tekst
 • opowiada przeczytany tekst
 • rozumie celowość użycia opisów w tekście, uosobienia w baśni, akapitów
 • opisuje postać posługując się wyrazami oceniającymi
 • wypowiada się na temat bohaterów i problemów zawartych w tekście uzasadniając swoje zdanie
 • wskazuje elementy świata przedstawionego, części utworu, cechy gatunkowe baśni, nadawcę i odbiorcę tekstu
 • ustala kolejność zdarzeń w utworze
 • samodzielnie korzysta z osi czasu
 • wyjaśnia znaczenie morału.
Poziom D
 • czyta poprawnie i rozumie czytany tekst
 • opowiada treść utworu poprawnie pod względem treści i formy utworu
 • wskazuje cechy utworu, określa ich funkcje
 • samodzielnie dokonuje opisu postaci bogatego pod względem językowym
 • wskazuje podobieństwo i różnice w utworach
 • wypowiada się na temat utworu, bohaterów, uzasadnia własne zdanie odwołując się do cytatów
 • zaznacza na osi czasu wydarzenia dawne i współczesne
 • formułuje sens utworu własnymi zdaniami.
Materiał nauczania

a) lektury omawiane w całości
 • J. Brzechwa „Akademia pana Kleksa”
 • C. Collodi „Pinokio”
 • J. Korczakowska “Spotkanie nad morzem”
b) teksty z podręcznika „Jutro pójdę w świat”
 • Bo Carpelan „Marvin i mewa”
 • K. Bagniewska „Kłopty z imieniem”
 • M. E. Letki „Jutro znów pójdę w świat”
 • A. Mickiewicz „Przyjaciele”
 • M. Lajdar „Robot”
 • I. Landau „Taśma”
 • M. Terlikowska „Ziółko”
 • M. Orłoń „Gołębie pana Brożka”
 • W. Osuchowska-Orłowska „List do przyjaciela”
 • S. Grodzieńska „Jaki elegancki pan...”
 • E. Burakowska „Zimą też bywa gorąco”
 • K. Bagniewska „Okres próbny”
 • A. Minkowski „Złota troć”
 • C.S. Lewis „Poza murami gimnazjum”
 • Ch. Perrault „Knyps z Czubkiem”
 • M. Kunstler „Perła jaśniejąca w mroku”
 • H. Zdzitowiecka „Pantofelek pięknej Rodopis”
 • A. Mickiewicz „Pani Twardowska”
 • W. Markowska, A. Milska „Pan Twardowski na Księżycu”
 • M. Dąbrowska „Boże Narodzenie”
 • M. Wojtyszko „Gżdacz”
 • S. Grabowski „Czerwony zeszyt”
 • B. Wiza „Macoszka”
 • A. Mickiewicz „Powrót taty”
 • B. Carpelan „Bójka”
 • E. Nowacka „Dwa dni w listopadzie”
 • B. Carpelan „Wiersze”
 • K. Bagniewska „Cudowne dziecko”
 • H.Ch. Andersen „W teatrze”
 • Sempe i Gościnny „Mówiliśmy przez radio”
Konieczne osiągnięcia ucznia, by kontynuował naukę

Istotne wewnątrzprzedmiotowo
 • zna i rozumie wskazane wyżej pojęcia z teorii literatury
 • odczytuje epickie teksty literackie (baśń, bajkę, opowiadanie, powieść) na poziomie semantycznym
 • zdobywa umiejętność odczytywania utworu na poziomie metaforycznym
 • rozpoznaje elementy świata przedstawionego
 • odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości. Istotne ponaprzedmiotowo
 • wyraża własne zdanie na wybrane tematy
 • posługuje się chronologią.
Użyteczne
 • czyta ze zrozumieniem
 • stara się kierować zasadami grzeczności i tolerancji
 • przejawia właściwe postawy: empatię, asertywność, samoocenę
 • uzasadnia własne zdanie.
Plan wynikowy – teksty liryczne

Wstępne osiągnięcia ucznia

Poziom A – zna podstawowe pojęcia dotyczące utworu lirycznego.

Poziom B – czyta łatwe w odbiorze utwory liryczne ze zrozumieniem, na poziomie Semantycznym.

Poziom C – dostrzega charakterystyczne cechy utworu lirycznego.

Cele ogólne nauczania
 • Wyrabianie nawyku krytycznego odbioru lirycznych tekstów literackich.
 • Rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa narodowego.
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.
Cele operacyjne – zamierzone osiągnięcia ucznia

Poziom A
 • stara się poprawnie czytać wiersz
 • czyta wskazane uosobienia
 • krótko wypowiada się o utworze
 • wskazuje rymujące się wyrazy
 • krótko odpowiada na pytania dotyczące treści wiersza
 • stara się wskazać osobę mówiącą w wierszu
 • rozumie pojęcia: wers, strofa, rym.
Poziom B
 • czyta poprawnie wiersz
 • próbuje określić jego nastrój
 • w kilku zdaniach wypowiada się o utworze
 • dostrzega uosobienia
 • wskazuje wyrazy dźwiękonaśladowcze...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !