Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Data dodania: 2004-08-26 13:00:00
Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
Stalowa Wola 1.06.2004r

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

    Pani mgr.... rozpoczęła staż na stopień nauczyciela kontraktowego w Bursie Międzyszkolnej w Stalowej Woli. W okresie stażu realizowała zadania zawarte w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym planie rozwoju zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 03.08.2000r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego zawartego w Dzienniku Ustaw nr 70 poz. 825 z późniejszymi zmianami.
    Opracowany plan rozwoju zawodowego zgodny był z Programem Opiekuńczo - Wychowawczym Bursy i funkcjonującym prawem oświatowym. Przyjęte do realizacji zadania były realne do wykonania oraz gwarantowały rozwój zawodowy nauczyciela-wychowawcy.
Realizacja planu przebiegała bez zakłóceń.

    Opieka nad stażystą opierała się na wzajemnej współpracy i podejmowaniu działań na rzecz własnego rozwoju zawodowego oraz na rzecz rozwoju placówki.
Wzajemnie się wspierałyśmy dążąc do realizacji wytyczonych zadań.
Pani .. posiada dużą wiedzę merytoryczną i metodyczną, potrafi organizować i ustawicznie doskonalić własny warsztat pracy. Tematyka realizowanych przez nią zajęć wynikała z diagnozy potrzeb wychowanków i poruszała aktualne zagadnienia pogłębiające zainteresowania młodzieży. Jest osobą otwartą, komunikatywną, do której można się zwrócić z każdym problemem i uzyskać pomoc, co szczególnie doceniają wychowankowie. Prezentowana przez nią postawa cierpliwości i umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, powodowała, iż doskonale radziła sobie w różnych sytuacjach wychowawczych.
    Jako opiekun gazetek tematycznych poruszała szereg aktualnych problemów społecznych i cywilizacyjnych, zapobiegając w ten sposób zachowaniom ryzykownym i zagrożeniom współczesnego świata.
Cechami charakteru, które wyróżniają Panią ...... to:
 • życzliwość,
 • przyjazne nastawienie do otoczenia (zarówno współpracowników jak i wychowanków),
 • umiejętność dyplomatycznego i bezkonfliktowego, ale konkretnego i skutecznego działania.
Przedstawiona przez nią dokumentacja jest kompletna, prawidłowa, prowadzona systematycznie. Na uwagę zasługują szczególnie starannie opracowane konspekty, scenariusze zajęć wychowawczych, materiały do gazetek tematycznych.
Plan rozwoju zawodowego stażystki uwzględniał realizację zadań głównie opiekuńczych i wychowawczych. W trakcie realizacji planu zadania ulegały modyfikacji w zależności od pojawiających się bieżących problemów wychowawczych.

    Znajomość zagadnień z psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela.

    Pani ....pogłębiała swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz doskonaliła swoje umiejętności zawodowe poprzez:
 • Poznanie najnowszych publikacji z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki (G. Apfeldorfer "Anoreksja, bulimia, otyłość" T.Gordon "Wychowanie bez porażek", L. Glass "Toksyczni ludzie", W. Gall "Aids choroba XX wieku", H. Machulska "Drama. P oradnik dla nauczycieli", M. Filipczuk "Rodzice i dzieci dorastające", T.I.Rubin "Księga gniewu" J.Mellibruda "Ja-Ty-My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich", D. Goleman "Inteligencja emocjonalna", R. Baalad "Jak żyć z ludźmi" (Umiejętności interpersonalne. Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży).
 • Aktualizacje wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki - udział w formach doskonalenia, które tą wiedzę propagują:
 • "Gry i zabawy jako środek pedagogiczny przeciwko agresji",
 • "Techniki antystresowe dla dzieci i młodzieży".
 • Wykorzystywała zdobytą wiedzę w celu:
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb wychowanków,
 • korygowania nieprawidłowości w przebiegu procesów i funkcji psychicznych,
 • eliminowania braków dydaktycznych,
 • przewartościowania postaw wychowanków wobec napotkanych trudności i niepowodzeń szkolnych,
 • rozwijania osobistych możliwości poszerzania swojej świadomości i swoich kontaktów z otoczeniem,
 • kształtowania indywidualnej drogi rozwoju osobowości i postaw wychowanków sprzyjających dokonywaniu korzystnych wyborów życiowych,
 • wytwarzania klimatu sprzyjającego powstawaniu emocjonalnych więzi wśród wychowanków - prawidłowa komunikacja interpersonalna,
 • kształtowania umiejętności samodzielnego rozwiązywania wewnętrznych konfliktów emocjonalnych, konfliktów w rodzinie, środowisku szkolnym i rówieśniczym.
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.
    Podnosiła na bieżąco swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
 • "Trening umiejętności wychowawczych - model wychowania bez porażek wg. Teorii T. Gordona oraz A. Faber i E. Mazlish",
 • "Podstawy obsługi komputera klasy IBM PC",
 • "Komputerowa obsługa...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !