Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

W 80 dni dookoła świata

Data dodania: 2007-04-04 07:19:03
Zachęcam do zorganizowania w szkołach podstawowych KONKURSU ze znajomości powieści"W 80 dni dookoła świata" J. Verne'a i adaptacji filmowej Coraciego. Dostarcza dzieciom znakomitej rozrywki i motywuje do czytania, zdobywania wiedzy. Uczy też zdrowej rywalizacji.
SCENARIUSZ KONKURSU
-w oparciu o powieść J. Verne’a „W 80 dni dookoła świata”

• Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej w Cieszanowie.

1. CELE KONKURSU:

poznawczy –
• Zapoznanie uczniów z treścią powieści pt. „W 80 dni dookoła świata”, oraz treścią filmu F. Coraciego pod tym samym tytułem (z 2004 r.),
• Zapoznanie uczniów z biogramem autora,
• Zapoznanie z kontynentami, różnymi częściami świata, państwami, kulturami;

kształcący –
• Uczeń potrafi wymienić najważniejsze fakty z życia J. Verne’a, rozpoznać go na fotografiach,
• Umie on wymienić i scharakteryzować/wygląd, cechy/ bohaterów powieści i adaptacji filmowej,
• Potrafi wymienić środki transportu, jakimi podróżował Fogg,
• Umie wymienić kraje i miasta, w jakich zatrzymywał się Fogg z towarzyszami,
• Potrafi wskazać na mapie kraje, przez które przejeżdżał Fogg, w tym Francję, ojczyznę Verne’a,
• Uczeń potrafi ukazać różnice i podobieństwa między powieścią a filmem;

wychowawczy –
• Rozbudzenie zainteresowania uczniów twórczością J. Verne’a oraz tematyką fantastyczno-naukową,
• Wskazanie /działanie na podświadomość uczniów/ na wartości takie jak: przyjaźń, ważność uczuć ludzkich, wiara w możliwości człowieka, realizację jego marzeń, podkreślenie roli pieniądza, który jednak jest tylko narzędziem pomagającym w osiągnięciu celu,
• Nauczenie uczniów osiągania zwycięstwa i przegrywania, także regulaminowego zachowania się w czasie konkursu.


2. UCZESTNICY KONKURSU: chętni uczniowie klas V i VI SP w Cieszanowie.

Audytorium: pozostali uczniowie danych klas, poloniści, bibliotekarze organizujący konkurs.

3. LITERATURA PRZEDMIOTU:
-ogólna, tj. powieść „W 80 dni dookoła świata” Juliusza Verne’a.
-szczegółowa:
• adaptacja filmowa pt. „W 80 dni dookoła świata” w reżyserii Franka Coraciego/z 2004 r.,
• mapa świata - trzeba umieć pokazać państwa, przez które przejeżdżał Fogg.

4.MATERIAŁY INFORMACJNE:
• 30 ulotek,
• 2 plakaty,
• życiorys Verne’a znajdujący się na odwrocie ulotek/lub z dowolnego innego źródła/,
• regulamin konkursu/załącznik nr 1/.

5. LIDER: bibliotekarz szkolny.

6. JURY: bibliotekarz, trzech polonistów.

Do ich zadań należą: czuwanie nad poprawnością przebiegu konkursu, rozstrzyganie wątpliwości, decydowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, rozwiązywanie problemów, nadzorowanie poprawy prac, itp.

Pytania z kluczem oraz zasadami nagradzania stanowią załącznik nr 2.

7. TERMIN KONKURSU: 24 III 2005r.
MIEJSCE: czytelnia biblioteki w SP w Cieszanowie.
CZAS TRWANIA: ok. 90 minut.

8. INFORMACJA DLA PUBLICZNOŚCI:

Lider na początku konkursu wita przybyłych uczniów, nauczycieli, , pozostałe osoby z audytorium. Przypomina zasady zawarte w regulaminie i informacje o nagrodach. W odpowiednim czasie przedstawia finalistów, gratuluje im, rozdaje nagrody i dyplomy.

Załącznik nr 1: REGULAMIN

Załącznik nr 2: OPRACOWANE PYTANIA I ZASADY NAGRADZANIA


REGULAMIN-załącznik nr 1

1. Organizatorami konkursu są bibliotekarz szkolny i poloniści ze Szkoły Podstawowej w Cieszanowie.

2. Do konkursu mogą zgłaszać się wszyscy chętni uczniowie klas V i VI SP w Cieszanowie. Ostateczny termin to 7 II 2005 r. Zgłoszenia przyjmowane są w bibliotece szkolnej.

3. Konkurs odbędzie się w czytelni biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Cieszanowie dn. 9 II 2005 r. o godz. 8:55.

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest znajomość:

• treści powieści J. Verne’a pt. „W 80 dni dookoła świata,
• życiorysu Juliusza Verne’a/ podstawowe informacje z odwrocia ulotki, którą można odebrać w bibliotece szkolnej/,
• adaptacji filmowej Franka Coraciego pt. „W 80 dni dookoła świata” z 2004 r.,
• mapy świata/położenie państw, przez które przejeżdżał Fogg.

5. Konkurs składa się z dwóch głównych etapów.
6.
Etap I -
• Polega na rozwiązaniu krzyżówki,
• Na przyporządkowaniu poszczególnych elementów z filmu i powieści do odpowiednich, opisanych rubryk.
Etap II -
• Polega na odpowiedzeniu na pytania oznaczone numerkami. Numerki są rozmieszczone na globusie poruszanym przez jednego z polonistów. Uczeń wybiera sobie każdorazowo jeden numerek. Lider odczytuje z listy pytanie, oznaczone tym numerem. Przewiduje się tu 2 kolejki.
• Ta runda jest finałową. Na podłodze jest rozłożony pociąg: lokomotywa z sześcioma wagonami-na torach. Runda ta polega na wyborze wagonika poprzez rzut kostką do gry (1-6). Następnie uczeń losuje z danego wagonika karteczkę z pytaniem i na nie odpowiada. Przewiduje się tutaj 3 kolejki losowań.
Wygrywa, kto w rundzie finałowej uzyska najwyższą liczbę punktów.

7. Zasady poszczególnych etapów przypomina lider przed ich rozpoczęciem. Punktacja danych etapów będzie podawana przed każdym z nich.
Do etapu II przechodzą osoby, które uzyskają minimum połowę możliwych do zdobycia w etapie I punktów, tj. 11 i więcej.
Do etapu finałowego/pytania „z wagonika”/ przechodzi 6 osób z największą ilością punktów, uzyskanych w rundzie z pytaniami „z globusa”. Jeśli jest ich więcej/kilka osób ma tyle samo punktów/, do finału wchodzi do pięciu osób z najwyższą liczbą punktów.

8. Uczeń ma prawo wglądu do swojej pracy pisemnej w bibliotece szkolnej po zakończeniu konkursu.

9. Wszyscy uczniowie, którzy przeszli do etapu II otrzymują pamiątkowe dyplomy. Dla finalistów przeznaczone są dyplomy i nagrody rzeczowe. Otrzymują też uczniowie, którzy uczestniczyli w rundzie z pytaniami „z globusa”. Rozdanie nagród odbędzie się zaraz po zakończeniu konkursu.

10. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

11. Uczniowie mogą być zdyskwalifikowani za niepoprawne zachowanie się w czasie konkursu.

PLAN KONKURSU-załącznik nr 2

W konkursie wyróżnia się dwa etapy główne:
• I ETAP - PISEMNY. Tu wyróżnia się:

a) krzyżówkę z hasłem głównym; (10 + 1 haseł)

Przeznacza się na nią 10 min.
Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt, z hasło główne 2 punkty/max 12 pkt./
Pytania w krzyżówce związane są głównie z powieścią, dotyczą podstawowych wiadomości z książki, mniej jest tu pytań z filmu.

b) przyporządkowanie do odpowiedniej rubryki/1.elementy związane z filmem, 2.elementy związane z powieścią/ papierowych pasków, z wypisanymi na nich wydarzeniami lub postaciami czy przedmiotami występującymi w książce i adaptacji filmowej.

10...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !