Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Izomery

Data dodania: 2007-03-05 07:14:28
Chemia organiczna to chemia atomówwęgla. Atomy węgla mają zdolność łączenia się ze sobą tworząc różnorodnestruktury: łańcuchy proste, rozgałęzione, a także mogą zamykać się wpierścienie. Oprócz pojedynczych wiązań między atomami węgla mogą występowaćwiązania podwójne lub potrójne. Takie właściwości atomów węgla, jegobudowa pozwala wyjaśnić tak wielkąróżnorodność związków organicznych.Istnieje jeszcze jedna przyczyna tegozjawiska. Jest to tak zwana izomeria (izos- równy, meros- część)– występowanie dwóch lub kilku związkówchemicznych, którychcząsteczki mają taki sam skład ilościowy, ale atomypołączone są w różny sposób. Inaczej mówiąc są to związki o takim samym wzorzesumarycznym, ale różnią się wzorem strukturalnym.Znanych jest na przykład 5 związków owzorze sumarycznym C6H14, 18 o wzorze C8H18i już 75 o wzorze C10H22. Jak widać liczba izomerówwzrasta szybko wraz ze wzrostem liczby atomów w cząsteczce.
     Chemia organiczna to chemia atomów węgla. Atomy węgla mają zdolność łączenia się ze sobą tworząc różnorodne struktury: łańcuchy proste, rozgałęzione, a także mogą zamykać się w pierścienie. Oprócz pojedynczych wiązań między atomami węgla mogą występować wiązania podwójne lub potrójne. Takie właściwości atomów węgla, jego budowa pozwala wyjaśnić tak wielką różnorodność związków organicznych.

     Istnieje jeszcze jedna przyczyna tego zjawiska. Jest to tak zwana izomeria (izos- równy, meros- część) – występowanie dwóch lub kilku związków chemicznych, których cząsteczki mają taki sam skład ilościowy, ale atomy połączone są w różny sposób. Inaczej mówiąc są to związki o takim samym wzorze sumarycznym, ale różnią się wzorem strukturalnym. Znanych jest na przykład 5 związków o wzorze sumarycznym C6H14, 18 o wzorze C8H18 i już 75 o wzorze C10H22. Jak widać liczba izomerów wzrasta szybko wraz ze wzrostem liczby atomów w cząsteczce.

Istnieją dwa główne rodzaje izomerii:

I.konstytucyjna (strukturalna)- izomery różnią się kolejnością i sposobem powiązania atomów w cząsteczce
 1. szkieletowa
  1. łańcuchowa
  2. pierścieniowa
  3. położenia wiązań wielokrotnych
 2. podstawienia
 3. metameria (funkcyjna)
 4. tautomeria
II. stereoizomeria (przestrzenna)- stereoizomery różnią się rozmieszczeniem atomów w przestrzeni przy tej samej kolejności powiązania atomów
 1. konformacyjna
 2. geometryczna
 3. optyczna
Poniżej omówię tylko niektóre z nich – dotyczące węglowodorów.

I. IZOMERIA WĘGLOWODORÓW NASYCONYCH

a) izomeria łańcuchowa

      Trzy alkany: metan, etan, propan nie tworzą izomerów. Butan natomiast tworzy dwa izomery różniące się budową łańcucha węglowego
C4H10- butan
CH3—CH2—CH2—CH3 CH3—CH—CH3 n- butan ?
CH3 izobutan (2-metylopropan)

     Cząsteczki tych związków zawierają taką sama liczbę atomów węgla, ale maja inne szkielety węglowe. Liczba izomerów szkieletowych rośnie wraz ze wzrostem szeregu homologicznego alkanów.

b) izomeria położenia podstawnika- występuje w alkanach, w których atom bądź atomy wodoru są podstawione halogenem.
Związki te mogą różnic się położeniem podstawników na przykład w reakcji bromowania heksanu możemy wskazać 3 izomery:
CH3- CH2-CH2-
CH2-CH2-CH2-Br – 1- bromoheksan
CH3-...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !