Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Problem wojen i konfliktów zbrojnych we współczesnym świecie

Data dodania: 2008-02-16 07:55:54
Chciałbym zaproponować Państwu do realizacji na zajęciach wiedzy o społeczeństwie w liceum ogólnokształcącym i profilowanym blok tematyczny poświęcony problematyce wojen i konfliktów zbrojnych we współczesnym świecie. Cieszył się on dużym zainteresowaniem wśród moich uczniów, stąd warto podzielić się pomysłem.
Temat: Problem wojen i konfliktów zbrojnych we współczesnym świecie.

TREŚCI:
 1. Spór - konflikt - wojna
  • Pojęcie sporu i jego ogólna charakterystyka w polityce międzynarodowej
  • Pojęcie konfliktu i jego ogólna charakterystyka w polityce międzynarodowej
  • Konflikty werbalne
  • Konflikty zbrojne
  • Pojęcie wojny i jej ogólna charakterystyka w polityce międzynarodowej
 2. Pokojowe rozwiązywanie sporów i konfliktów międzynarodowych
  • Sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów międzynarodowych:
  • Dobre usługi
  • Mediacja
  • Komisja międzynarodowa
  • Bezpośrednie rokowania dyplomatyczne
 3. Przyczyny konfliktów międzynarodowych
 4. Wyjaśnienie przyczyn konfliktów międzynarodowych i ich ogólna charakterystyka:
 5. Spory terytorialne
 6. Wewnętrzne układy społeczno - polityczne
 7. Ingerencja innych państw
 8. Nadmierne zbrojenia i wzrost znaczenia elit wojskowych
 9. Konflikty o surowce
 10. Procesy formowania się narodów
 11. Ideologiczne i religijne źródła konfliktów zbrojnych
 12. Wybrane przykłady konfliktów międzynarodowych 1990-2005 - przyczyny i skutki
  • Afganistan
  • Izrael - Palestyna i państwa arabskie
  • I wojna arabsko - izraelska (1948 - 1949)
  • Konflikt sueski (1956)
  • Wojna sześciodniowa (1967)
  • Wojna Jom Kippur (1973)
  • Konflikty palestyńsko - izraelskie 1967 - 2002
  • Erytrea - Etiopia
  • Czeczenia
  • Indie - Pakistan
  • Rozpad Jugosławii
  • Kosowo
  • Irak - Kuwejt - USA
  • Irak - USA
 13. Potencjalne konflikty
  • Rejony potencjalnych konfliktów w Europie:
  • albańsko - jugosłowiański
  • macedońsko - grecki
  • grecko - turecki (Cypr)
  • rumuńsko - węgierski (Siedmiogród)
  • słowacko - węgierski
  • słowacko - ukraiński
METODY:
 • Wykład
 • Praca z podręcznikiem
 • Praca w grupach
 • Rozmowa nauczająca, kontrolna i syntetyzująca
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Literatura podstawowa:
 1. Moryksiewicz Lech, Pacholska Maria, Wiedza o Społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo Arka, Poznań 2002,
Literatura uzupełniająca:
 1. Calvocaressi Peter, Polityka międzynarodowa po 1945 roku, Książka i Wiedza, Warszawa 1998,
 2. Cziomer Erhard, Zyblikiewicz Lubomir W, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 2002,
 3. Mojsiewicz Czesław, Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych, atla 2, Wrocław 2001,
 4. Kukułka Józef, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych i konfliktów zbrojnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1998,
 5. Cesarz Zbigniew, Stadtmueller Elżbieta, Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 1996,
OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:
 • Uczeń zna pojęcie sporu (P) i rozumie jego znaczenie w polityce międzynarodowej (PP)
 • Uczeń zna pojęcie konfliktu (P) i rozumie jego znaczenie w polityce międzynarodowej (PP)
 • Uczeń potrafi dokonać rozróżnienia konfliktu na konflikt werbalny i konflikt zbrojny (P) oraz rozumie ich istotę (PP)
 • Uczeń zna pojęcie wojny (P) i rozumie jej znaczenie w polityce międzynarodowej (PP)
 • Uczeń zna sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów międzynarodowych (P)
 • Uczeń rozumie i charakteryzuje dobre usługi jako środek pokojowego rozwiązywania sporów i konfliktów międzynarodowych (PP)
 • Uczeń rozumie na czym polega mediacja (PP)
 • Uczeń rozumie znaczenie komisji międzynarodowej w rozwiązywaniu sporów lub konfliktów międzynarodowych (PP)
 • Uczeń rozumie znaczenie bezpośrednich rokowań dyplomatycznych dla rozwiązywania sporów lub konfliktów międzynarodowych (PP)
 • Uczeń zna przyczyny konfliktów międzynarodowych (P)
 • Uczeń rozumie znaczenie sporów terytorialnych dla powstania konfliktu międzynarodowego (PP)
 • Uczeń rozumie znaczenie wewnętrznych układów społeczno - politycznych dla wywiązania się konfliktu międzynarodowego (PP)
 • Uczeń dostrzega wpływ ingerencji innych państw na zaostrzenie się konfliktów międzynarodowych (PP)
 • Uczeń dostrzega wpływ nadmiernych zbrojeń i wzrost znaczenia elit wojskowych na tworzenie lub nasilanie się konfliktów (PP)
 • Uczeń rozumie znaczenie surowców dla powstawania konfliktów międzynarodowych (PP)
 • Uczeń dostrzega w procesach formowania się narodów przyczyn konfliktów międzynarodowych (PP)
 • Uczeń dostrzega znaczenie ideologii i czynników religijnych w tworzeniu konfliktów międzynarodowych (PP)
 • Uczeń zna konflikty w Afganistanie (P) oraz rozumie ich istotę i znaczenie (PP)
 • Uczeń wie o konflikcie Izraela z Palestyną i państwami arabskimi (P) oraz rozumie źródło tego konfliktu (PP)
 • Uczeń zna przebieg I wojny arabsko - izraelskiej (1948 - 1949) (P) oraz rozumie jej genezę i skutki (PP)
 • Uczeń zna przebieg konfliktu sueskiego (1956) (P) oraz rozumie jego genezę i skutki (PP)
 • Uczeń zna przebieg wojny sześciodniowej (1967) (P) oraz rozumie jej genezę i skutki (PP)
 • Uczeń zna przebieg wojny Jom Kippur (1973) (P) oraz rozumie jej genezę i skutki (PP)
 • Uczeń zna przebieg konfliktów palestyńsko - izraelskich 1967 - 2002 (P) oraz rozumie ich genezę i skutki (PP)
 • Uczeń wie o konflikcie Erytrei z Etiopią (P) oraz rozumie jego genezę i skutki (PP)
 • Uczeń wie o konflikcie w Czeczeni (P) oraz rozumie genezę, przebieg i skutki wojen Czeczeni z Rosją (PP)
 • Uczeń zna przebieg wojen indyjsko - pakistańskich (P) oraz rozumie ich genezę i skutki (PP)
 • Uczeń wie o rozpadzie Jugosławii (P) oraz rozumie genezę, przebieg i skutki wojny w Jugosławii (PP)
 • Uczeń wie o konflikcie w Kosowie (P) oraz rozumie jego genezę, przebieg i skutki (PP)
 • Uczeń wie o wojnie: Irak - Kuwejt - USA (1990 - 1991) (P) oraz rozumie jej genezę, przebieg i skutki (PP)
 • Uczeń zna wojnę między Irakiem a Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami (2003) (P) oraz rozumie jej genezę, przebieg i skutki (PP)
 • Uczeń potrafi wymienić rejony potencjalnych konfliktów w Europie (P)
 • Uczeń rozumie podłoże potencjalnych konfliktów: albańsko - jugosłowiańskiego, macedońsko - greckiego, grecko - tureckiego, rumuńsko - węgierskiego,...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !