Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Animals - lekcje j.angielskiego.

Data dodania: 2004-03-06 13:00:00
Są to konspekty trzech lekcji z bloku tematu «Animals» przygotowane na zajęciach języka angielskiego w klasach I-IIIKONSPEKT LEKCJI NR 2

TEMATYKA: Animals POZIOM: 1G3 KL.III

TEMAT LEKCJI: Utrwalenie nazw kolorów i zapoznanie z nowymi przymiotnikami w odniesieniu do poznanych zwierząt.

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI: Uczniowie potrafią wyróżnić przedmioty szkolne, nazwać kolory, liczby, słownictwo związane z domem rodziną zabawkami, częściami ciała, nazwami zwierząt domowych, czynnościami: (run, jump, walk, fly, swim).

PROCEDURY

ROZGRZEWKA JĘZYKOWA: Nauczyciel prosi sześciu uczniów o zaprezentowanie ruchem cech zachowań zwierząt poznanych na poprzedniej lekcji (a dog,
a cat, a tortoise, a bird, a fish, a mouse). Pozostali uczniowie odgadują nazwy zwierząt i wypowiadają je w języku angielskim. (4 min.)

SPRAWDZENIE PRACY DOMOWEJ: Metryczki zwierząt domowych.
(3 min.)

ĆWICZENIE 1
(13 min.)

Cele:
 • zapoznanie ze słowami: fast, slow, small, big, long, short.
 • ćwiczenia w sprawnym mówieniu nowych słów.
 • utrwalenie nazw poznanych kolorów.
Organizacja:
 • praca zbiorowa, jednolita
Integracja: edukacja przyrodnicza i polonistyczna.
Pomoce: zwierzęta domowe nauczyciela: a guinea-pig, a tortoise.


Czynności nauczyciela Czynności uczniów

Nauczyciel pokazuje swoje zwierzęta This is a tortoise i świnka morska.
domowe: these are my favourite pets
a guinea pig Fifi and a tortoise Pit.
Do you know them?

N. tłumaczy dzieciom pisownię
nazwy świnki morskiej:
a pig-świnia
guinea-Gwinea
(miejsce pochodzenia),
sprowadzane drogą morską.
Repeat with me. U. powtarzają a guinea-pig

N. chciałabym,
żebyście określili ich
cechy, na tablicy pisze słowa:
fast-szybko U. przyglądają się nowym słowom.
slow-wolno
big-wielki
small-mały
long-długi
short-krótki
N. czyta U. powtarzają nowe słowa za N.
What do you say about Pit? U. mówią: powolny, zielony, ma 4 nóżki.

Jakie są jego nóżki? U. odpowiadają krótkie.

N. spróbujmy powiedzieć to w It is slow.It has got four short legs.
j. angielskim It is green.

N. Well done!
N. What do you say about Fifi? It is black and white. It has got four legs.

N. prosi by uczniowie przepisali z It has got small ears and pink nose.
tablicy do zeszytu wyrazy określające It is fast.
zwierzęta.
U. przepisują

ĆWICZENIE 2
(10 min.)

Cele:
 • zapoznanie z nowym słownictwem: tail-ogon, trunk-trąba, gray-szary, elephant-słoń
 • utrwalenie nazw poznanych kolorów i części ciała
 • ćwiczenie sprawności pisania nowych słów
Integracja: edukacja polonistyczna.
Organizacja: forma jednostkowa, jednolita, forma zbiorowa jednolita.
Pomoce: ilustracja słonia z wiersza J. Tuwima pt. "Słoń Trąbalski", pluszowy słoń

Czynności nauczyciela Czynności uczniów

N. And now look at the picture.
Do you know this animal? Yes, this is “Słoń Trąbalski".

Tak, ta ilustracja pochodzi ze
znanego wiersza Juliana Tuwima
pt. "Słoń Trąbalski".

Słoń w języku angielskim
wymawiamy
elephant (elefant).
Repeat please

N. pokazuje pluszowego słonia.

What colour is it? It is gray.

N. pokazuje trąbę słonia.
This is a trunk.
Repeat with me. This is a trunk.

N. wskazuje ogon słonia.
This is a tail. This is a tail.

What does the elephant look like? U. opisują słonia: What do you think about it? It is gray. It is a big animal.
Choose the new words. It has got short tail and long trunk.
N. pisze na tablicy słowa: It walk slowly.
gray, trunk, tail.


ĆWICZENIE 3
(10 min.)

Cele:
 • powtórzenie czasowników związanych z ruchem: walk, jump, run, swim, fly
 • kształtowanie spostrzegawczości.
Organizacja: forma jednostkowa, jednolita
Integracja: edukacja ruchowa.
Pomoce: tabelka z nazwami czynności i zwierzętami, które je wykonują

Czynności nauczyciela Czynności uczniów

N. prosi by wszyscy uczniowie
wstali i pokazywali ruchem
czynności, które wypowie. U. wykonują czynności, przy zdaniu.

We can jump. We can’t fly stoją nieruchomo.
We can run.
We can swim.
We can walk.
We can’t fly.

N. rozdaje tabelki z c
zynnościami, U. przyglądają się tabeli.
które potrafią wykonać
poszczególne zwierzęta.
U. na zmianę w parach zadają sobie pytania:
A cat:
I can run-YES
N. wydaje polecenie
uzupełnienia I can fly-NO
tabeli w parach. I can jump-YES
N. pomaga słabszym uczniom. I can swim-NO

PODSUMOWANIE
(3 min.)

N. prosi aby dzieci U. wypowiadają słowa w języku
Wypowiadały w j. angielskim angielskim
słowa:
szybko, wolno
wielki, mały
długi, krótki.angielskim

PRACA DOMOWA:
(2 min.)
Odgadnąć zagadkę. Narysować rozpoznane wg opisu zwierzę
Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki z pracą domową.

Język:
 • powtórzenie słownictwa związanego z tematem PETS ( a rabbit, a dog, a cat, a bird, a tortoise, a mouse, a fish).
 • wprowadzenie słownictwa określającego rozmiar: long, short
 • użycie przysłówków slow, fast.
 • użycie przymiotników big, small.
 • utrwalenie czasowników wyrażających umiejętności (jump, run, swim, walk, fly).
 • czasownik have got, has got.
 • czasownik can, can’t.

Funkcje językowe:
 • opisywanie umiejętności: I can jump, I can run, I can swim, I can walk, I can’t fly
 • opisywanie wyglądu zwierząt: long, short, big, small, green, gray, pink, black and white
 • opisywanie cech: fast, slow
 • nazywanie części ciała zwierząt: tail, trunk, legs, ears, nose.
 • pożegnanie goodbye
 • określenie stosunku emocjonalnego, preferencji:my favourite
 • udzielanie pochwały: well done!
 • identyfikowanie zwierząt: what is this?

Plan awaryjny: Guess then draw the animals.

KONSPEKT LEKCJI NR 3

TEMATYKA: Animals POZIOM: 1G3 KL.III

TEMAT LEKCJI: Zwierzęta w Zoo. Nauka piosenki " The Zany Zoo".

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI: Uczniowie potrafią wyróżnić przedmioty szkolne, nazwać kolory, liczby, nazewnictwo związane z domem, rodziną, zabawkami, częściami ciała, nazwami zwierząt domowych, czynnościami (run, jump, walk, fly, swim), cechami: slow, fast, big, long, short.

PROCEDURY

ROZGRZEWKA JĘZYKOWA: Nauczyciel bawi się z uczniami w znaną grę "Simon says" z zastosowaniem czasowników opisujących ruch. Dzieci powtarzają za nauczycielem gesty, ale tylko wtedy, gdy zostaną poprzedzone zwrotem Simon says. Jeśli nauczyciel nie użyje tego zwrotu uczniowie stoją nieruchomo. Dziecko, które nie przestrzegało reguł gry opuszcza zabawę.(Użyte czasowniki: walk, jump, run, swim, fly). (3min.)

SPRAWDZENIE PRACY DOMOWEJ: Sprawdzenie zagadki-uczniowie mieli odgadnąć i narysować zwierzę według opisu. (2min.)

ĆWICZENIE 1
(10min.)

Cele:
 • zapoznanie z nazwami zwierząt mieszkających w Zoo (a lion, a tiger, a monkey, a crocodile, a giraffe, a zebra, a kangaroo, a penguin, a polar bear, a flamingo).
 • utrwalenie pisania przedimka a, an.
 • ćwiczenia sprawności mówienia i prawidłowego wymawania nowych słów.
Organizacja: praca zbiorowa jednolita, jednostkowa jednolita.
Integracja: edukacja przyrodnicza
Pomoce: karty z ilustracjami zwierząt mieszkających w Zoo.

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Nauczyciel pyta: What animals do you know, do you remember?Well done!

Today we’re talking about animals at the Zoo.

Nauczyciel rozdaje uczniom karty z ilustracjami znanych zwierząt żyjących w Zoo.

Look at the pictures:
How many animals are there?

Who knows the animals?

Nauczyciel czyta nazwy zwierząt: a lion, a tiger, a zebra, a monkey, a crocodile, a kangaroo, an elephant, an ostrich, a penguin, a polar bear, a flamingo, a giraffe.

Nauczyciel pyta dlaczego elephant, ostrich piszemy an, a nie a? Uczniowie wymieniają poznane wcześniej zwierzęta z tematu Pets.
I have got a parrot.
I have got a dog.
I have got a cat.

Uczniowie liczą zwierzęta przedstawione na obrazku.
There are twelve.

Uczniowie znają zwierzęta, niektórzy próbują przeczytać napisy pod ilustracjami.

Uczniowie powtarzają za nauczycielem nazwy zwierząt, patrząc na podpisane ilustracje.

Uczniowie tłumaczą, że pisze się an jeżeli następujący po nim rzeczownik rozpoczyna się samogłoską.

ĆWICZENIE 2
(18min.)

Cele:
 • nauka piosenki The Zany Zoo- pierwsza zwrotka
 • utrwalenie alfabetu w języku angielskim (od a do h)
 • zapoznanie z nowymi nazwami zwierząt w Zoo (a alligator, a gorilla, a hippo)
Organizacja: praca zbiorowa jednolita
Pomoce: ilustracje zwierząt dla kazdego ucznia (osiem rodzajów), kaseta z nagraniem
pierwszej zwrotki piosenki.
Integracja: edukacja przyrodnicza, edukacja muzyczna

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Nauczyciel mówi uczniom, że poznają dzisiaj bohaterów piosenki The Zany Zoo.
Tłumaczy, że zany znaczy komiczne, błazeńskie.

Nauczyciel: posłuchajcie pierwszej zwrotki piosenki, spróbujcie odgadnąć jakie zwierzęta występują w piosence.

Kto rozpoznał nazwy zwierząt?
I think that you know some animals?

Very good!

Nauczyciel rozdaje dzieciom kartki z tekstem pierwszej zwrotki piosenki.

What other animals do you know?

And a hippo, do you know what a hippo is?

Nauczyciel kilkakrotnie odsłuchuje kasetę z piosenką razem z uczniami.
Wydaje polecenie Let’s sing!

Nauczyciel wydaje polecenie przedstawienia się zgodnie...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !