Strony statyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Komentarz – kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 r.

Data dodania: 2020-05-14 13:15:22

 2 kwietnia 2020 r. MEN opublikowało na swojej stronie internetowej kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

Na 2020 r. ustalono kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w ośmiu obszarach (tak jak w roku ubiegłym). <o: p></o: p>

 Komentarz – kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 r.

 

2 kwietnia 2020 r. MEN opublikowało na swojej stronie internetowej kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

Na 2020 r. ustalono kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w ośmiu obszarach (tak jak w roku ubiegłym):  

1. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. (zapis obszaru jak w roku ubiegłym).

Nieprzekraczalny termin składania wniosków:

do dnia 15 października 2020 r. – dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych po 30 września 2020 r.).

2. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego (zapis obszaru jak w roku ubiegłym).

Nieprzekraczalny termin składania wniosków:

- do dnia 29 maja 2020 r. - dotyczy zdarzeń losowych, które wystąpiły w miesiącach X - XII 2019 r. oraz w miesiącach I-III 2020 r.;

- w terminie do 40 dni od daty wystąpienia zdarzenia, jednak nie później niż do dnia 9 października 2020 r. - dotyczy pozostałych zdarzeń losowych.

3. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego (zapis obszaru jak w roku ubiegłym):

- z wyłączeniem budynków przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków to 30 października 2020 r.

4. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela (zapis obszaru jak w roku ubiegłym):

1) dofinansowanie przysługuje JST, które zobowiązane są do wypłacenia odpraw nauczycielom:

- zwalnianym w wyniku całkowitej likwidacji szkoły (placówki), częściowej likwidacji szkoły (placówki) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć,

- przechodzącym na emeryturę na podstawie art. 88 – w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela albo art. 225 ww. ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe;

2) nieprzekraczalny termin składania wniosków - do dnia 18 września 2020 r.

5. Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (zapis obszaru jak w roku ubiegłym):

1) obejmuje wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) - program wsparcia finansowego zaprojektowany został na 4 lata począwszy od 2018 r.

2) termin składania wniosków w obu przypadkach do 29 maja 2020 r.

6. Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach (ukonkretniony zapis obszaru)

Terminy składania wniosków:

- do dnia 29 maja 2020 r.; I tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w miesiącach X-XII roku poprzedniego oraz w I kwartale 2020 r.,

- do dnia 25 września 2020 r.; II tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w II i III kwartale 2020 r.

- do dnia 18 września 2020 r.; sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2020.

7. Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych powstałych w MEN przy agregowaniu danych SIO (zapis obszaru jak w roku ubiegłym).

Nieprzekraczalny termin składania wniosków - do dnia 31 lipca 2020 r.

8. Dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 (z wyłączeniem m. in. nie zalicza się m.in. remontów bieżących, zadań o charakterze inwestycyjnym, kosztów związanych z urlopami dla poratowania zdrowia, skutków awansu zawodowego nauczycieli, wydatków bieżących na utrzymanie szkół i wynagrodzenia oraz zadań ujętych w kryteriach I-VII).

Nieprzekraczalny termin składania wniosków - do dnia 11 września 2020 r.

9. Do kryteriów dołączono wzory wniosków.

10. Podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada 2020.

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !