Strony statyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Komentarz do oceniania pracy nauczyciela/dyrektora według zasad obowiązujących w 2020 r. ze szczególnym ujęciem nowych kryteriów oceniania

Data dodania: 2020-02-04 12:22:51

 Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych od 1 września 2019 r. oraz w roku 2020 stosuje się przepisy w wersji obowiązującej po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287)

 I. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych od 1 września 2019 r. oraz w roku 2020 stosuje się przepisy w wersji obowiązującej po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287).

Obecnie obowiązują:

1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) – w wersji po zmianach na dzień 1.09.2019 r.,

2. rozporządzenie MEN z dnia 19 sierpnia 2019 r. trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1625), które weszło w życie 1 września 2019 r. i zastąpiło dotychczasowe:

rozporządzenie MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie  szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1133 ze zm. w 2019 r. poz. 5).

II. Zmiany w ocenie pracy nauczyciela obowiązujące w 2020 r. są związane w szczególności z:

1) oddzieleniem procesu oceniania pracy nauczyciela od awansu zawodowego,

2) usunięciem szczegółowych kryteriów oceny pracy na rzecz wymienionych literalnie w art. 6a Karty Nauczyciela,

3) przywróceniem części rozwiązań prawnych sprzed 1 września 2018 r. co wiązało się z koniecznością zmiany przepisów wykonawczych – wydano nowe rozporządzenie w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego.

III. Najważniejsze uregulowania w zakresie oceny pracy nauczyciela obowiązujące w 2020 r.:

1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

1) nauczyciela,

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty,

3) organu prowadzącego szkołę,

4) rady szkoły,

5) rady rodziców.

2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, a w przypadku oceny pracy dokonywanej z własnej inicjatywy, w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy - do wymienionych okresów nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 14 dni, oraz okresów ferii szkolnych, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, okresów urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych.

3. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu:

l) zasięga opinii rady rodziców, z wyjątkiem szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców,

3) może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego,

4) na wniosek nauczyciela zasięga, a z własnej inicjatywy może zasięgnąć opinii właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela, a w przypadku braku takiej możliwości - opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego.

4. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.

5. Po ustaleniu oceny jego pracy, oceniany otrzymuje kartę oceny pracy zawierającą ocenę pracy, jej uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości (w terminie 14 dni) wniesienia odwołania (nauczyciel) albo wniosku o ponowne ustalenie oceny (dyrektor).

IV. Nowe kryteria oceny pracy:

1) nauczyciela - dotyczą stopnia realizacji obowiązków określonych w art. 6 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz w art. 5 ustawy – Prawo oświatowe w zakresie wszystkich obszarów działalności szkoły,

2) dyrektora - dotyczą stopnia realizacji obowiązków określonych w art. 6 i art. 7 Karty Nauczyciela oraz w art. 68 ust. 1, 5 i 6 ustawy – Prawo oświatowe, a w przypadku realizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – także obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz w art. 5 ustawy – Prawo oświatowe.

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !