Strony statyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego od 1 września 2016 r.

Data dodania: 2016-06-22 14:09:12

Z uwagi na podwyższenie wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego i pozostanie w przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017 dużej rzeszy sześciolatków, MEN przygotował dwa projekty rozporządzeń, które mają zmienić podstawę programową wychowania przedszkolnego od 1 września 2016 r. Nową treść zyska załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977) oraz przepisy przejściowe dotyczące obowiązku organizowania zajęć z języka obcego nowożytnego dla najstarszych przedszkolaków, zawarte dotychczas w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 r., poz. 803) oraz uwzględnione w nowelizacji podstawy programowej.

 

 

Umiejętności czytania, pisania oraz z zakresu matematyki

    Obecność w przedszkolu sześciolatków, realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, skutkuje podwyższeniem wobec nich wymagań edukacyjnych. Do katalogu wymagań stawianych dzieciom kończącym wychowanie przedszkolne, według projektu, zostaną włączone umiejętności czytania oraz liczenia, a także nabywanie umiejętności pisania, które są niezbędne do podjęcia nauki w szkole i będą w niej rozwijane, zaś w przedszkolu są uzależnione od indywidualnych umiejętności. Dziecko kończące przedszkole powinno znać drukowane i pisane, małe i wielkie litery, układać wyrazy z liter i zdania z wyrazów, czytać proste wyrazy i krótkie zdania, kreślić znaki literopodobne, odwzorowywać kształty liter, podejmować próby pisania oraz rozumieć znaczenie umiejętności pisania. Jeśli chodzi o zdolności matematyczne, dziecko powinno porównywać szacunkowo liczebności zbiorów, rozróżniać zbiory równoliczne i nierównoliczne, odwzorowywać zbiory, odtwarzać liczbę ich elementów z wykorzystaniem liczmanów, odczytywać cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, dodawać i odejmować liczby w zakresie 10 na konkretach, posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi; rozróżniać podstawowe figury geometryczne (trójkąt, koło, prostokąt, kwadrat), porównywać wielkości przedmiotów i obiektów w swoim otoczeniu.

 Organizacja czasu przedszkolaków

Zmianie mają ulec proporcje zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym. Według założeń MEN, czas przeznaczany na różnego typu zajęcia powinien wynosić: co najmniej jedną piątą z przeznaczeniem na zabawę, co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku na zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze i prace na zewnątrz, co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedną piątą czasu) na zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego, a pozostały czas, w zależności od potrzeb, na czynności wybrane przez nauczyciela (np.: opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne), na korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych. MEN rozwiewa wątpliwości co do przeznaczania godzin na zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacyjne w czasie przewidzianym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zarówno w przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i dzieci bez takiego orzeczenia, u których rozpoznano potrzeby udzielenia im pomocy.

 Troska o dzieci niepełnosprawne

   Znowelizowana podstawa programowa położy większy nacisk na dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego dzieci niepełnosprawnych, a także uwzględnienie ograniczeń wynikających z ich niepełnosprawności.

  Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną zostaną wyłączone z obowiązku przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym na etapie edukacji przedszkolnej, ponieważ w szkole podstawowej i gimnazjum nie mają obowiązku nauki języka obcego nowożytnego. MEN uwzględnił zgłaszane przez rodziców i nauczycieli trudności takich dzieci w nauce języka...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !